BIP MJO - Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
DYREKTOR STAROMIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
NAUCZYCIEL DZIENNIKARSTWA

 

1.      Wymagania formalne:

     - studia magisterskie na kierunku humanistycznym, specjalność dziennikarstwo

       z przygotowaniem  pedagogicznym  lub studia magisterskie humanistyczne

       z  przygotowaniem   pedagogicznym i studia  podyplomowe /kurs kwalifikacyjny/

       w zakresie dziennikarstwa

     - biegła znajomość komputera, Internetu,

     - znajomość pracy na stanowisku nauczyciela

2.      Wymagania dodatkowe:

       - umiejętność obsługi systemu operacyjnego linux, programu Internet Dj Control,

         Audacity, dysk google, wordpress

     - umiejętność obsługi sprzętu: MACKIE 1604-VLZ3, AUTOCOM PRO-XL, Hybryda Telefoniczna

     - znajomość podstawowej wiedzy z zakresu prawa autorskiego, szczególnie licencji creative Commons,

     - wiedza z zakresu realizacji dźwięku, szczególnie w rozgłośni radiowej, dziennikarstwa, szczególnie radiowego,

     - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

     - kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z instytucjami,

     - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie

     - doświadczenie w pracy edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą.

3.      Zakres obowiązków:

       - obsługa strony internetowej Radia Internetowego - cotygodniowa aktualizacja danych,

          umieszczanie i tworzenie grafik, rozwiązywanie problemów, kontakt z firmą obsługującą

        domenę i hosting strony,

      - prowadzenie zajęć w ramach projektu Szkoła w Radiu - zajęcia dziennikarskie,

        nagrywanie z grupą audycji radiowych na ustalone tematy, dbanie o właściwy przekaz

        treści i  jakość techniczną audycji,

      - opieka nad sprzętem realizatorskim w Radiu  - inwentaryzacja, rozwiązywanie

        problemów, składanie zapotrzebowania, kontrola nad sposobem użytkowania sprzętu

        przez uczestników zajęć, nauka poprawnego wykorzystywania sprzętu,

      - nagrywanie i montaż audycji radiowych dla dzieci, wybór muzyki, przygotowanie

        materiału dźwiękowego, umieszczanie na serwerze, przygotowywanie opisów audycji,

      - kontakt i koordynacja współpracy między uczestnikami zajęć w obrębie działań Radia

      - prowadzenie zajęć z realizacji dźwięku - prowadzenie grupy zaawansowanej

        i początkującej, przekazanie wiedzy na temat realizacji dźwięku w radiu, emisji audycji na

        żywo, nagrywania materiałów dźwiękowych, montażu,

      - koordynowanie pracy uczestników realizujących audycje radiowe, wskazywanie błędów,

        dbanie o wzajemną komunikację, reagowanie na problemy wychowawcze, wspieranie

        młodzieży w szukaniu rozwiązań problemów,

      -  obsługa serwera Radia Internetowego,

      - prowadzenie zajęć dziennikarskich w szkole podstawowej,

      - opracowywanie planów pracy i sprawozdań z pracy

      - prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

4.      Warunki pracy i płacy:

    - miejsce wykonywania pracy: SCKM i szkoła podstawowa,

    - podstawa zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1  etatu  na czas określony 

      z możliwością przedłużenia umowy na  czas nieokreślony

   - rozpoczęcie zatrudnienia: 1 września 2019,

   - wynagrodzenie zgodnie z awansem zawodowym nauczyciela.

5.      Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny

- CV

- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą

  z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926

  z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

-  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6.      Termin i miejsce składania dokumentów:

  Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres:

  Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, 31-067 Kraków, ul.H.Wietora 13-15

 

Koperta powinna zawierać adnotację: „Nabór: nauczyciel dziennikarstwa

  Zgłoszenia należy składać do dnia 30 czerwca 2019 do godz.15.00

  Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani kandydaci wytypowani

w wyniku wstępnej selekcji

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl

7.      Ilość etatów:

1   etat


Dyrektor EWA RÓŻAŃSKA

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży ()