Dokument archiwalny


ŁUCZANOWICE II - CZĘŚCI A, B, C
– Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

  1. Zarządzenie Nr 1109/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice II - części A, B, C" (Druk nr 342):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 910/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice II - części A, B, C":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 909/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice II - części A, B, C":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 4. Zarządzenie Nr 693/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice II - części A, B, C", w tym zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 1958/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice II - części A, B, C":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrótPowrót do strony głównej planu