BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

 

Referent w Dziale Organizacji Imprez Sportowych

Nr ref. 16/2018

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

b) Wykształcenie wyższe.

c) Doświadczenie zawodowe: minimum półroczny staż pracy.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. Znajomość statutu i zakresu działania Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie,

2. Znajomość przepisów:

• ustawy o samorządzie gminnym,

• ustawy o pracownikach samorządowych,

• ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

• ustawy o finansach publicznych,

• ustawy bezpieczeństwo imprez masowych,

• ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,

• ustawy działalność pożytku publicznego i wolontariat,

3. Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w w/w zakresie,

4. Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,

5. Umiejętność strategicznego myślenia i przewidywania zdarzeń, dążenie do celu,

6. Umiejętność pracy pod presją czasu,

7. Opanowanie w trudnych sytuacjach,

8. Dyspozycyjność w czasie,

9. Znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),

10. Dobra znajomość języka obcego (np. angielski, niemiecki, hiszpański, francuski),

11. Prawo jazdy kat. B,

12. Operatywność,

13. Komunikatywność,

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Planowanie i organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

2. Współtworzenie regulaminów imprez sportowych.

3. Organizacja imprez o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym we współpracy z innymi podmiotami, w tym klubami sportowymi.

4. Współpraca z komórkami UMK w zakresie organizacji imprez sportowych.

5. Przygotowywanie założeń przetargowych dla potrzeb organizacji imprez sportowych, w tym dokumentacji: zbieranie ofert, przygotowanie dokumentów do przetargu, nadzór nad wykonywaną umową aż po rozliczenie i przygotowanie sprawozdania lub informacji podsumowującej.

6. Pozyskiwanie wolontariatu i tworzenie bazy wolontariuszy dla potrzeb organizacji imprez sportowych.

7. Kontrola zleconych prac związanych z imprezami sportowym i ich sprawdzanie pod względem merytorycznym.

8. Współpraca przy przygotowaniu dokumentów i zezwoleń potrzebnych do przeprowadzenia imprez sportowych.

9. Prace administracyjne, w tym prowadzenie sprawozdawczości w zakresie działu, archiwizacja dokumentacji, sporządzanie pism, wniosków.

10. Analiza konkurencji, sporządzanie raportów, analiz, prezentacji.

11. Kontrola zleconych prac związanych z imprezami sportowym i ich sprawdzanie pod względem merytorycznym.

12. Współpraca przy przygotowaniu dokumentów i zezwoleń potrzebnych do przeprowadzenia imprez sportowych.

13. Wykonywanie poleceń sumiennie i rzetelnie zgodnie z najlepszymi standardami pracy obowiązującymi w jednostce oraz posiadaną wiedzą.

14. Współpraca z pozostałymi pracownikami Działu w wykonywaniu zadań pozostających w zakresie komórki oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi jednostki

w zakresie prowadzonych spraw.

15. Informowanie przełożonego o stanie i terminowości realizacji zadań.

16. Wykonywanie na polecenie przełożonego innych obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska, a nie wyszczególnionych w zakresie obowiązków.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

c) płaca zasadnicza od 2 500,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy lub CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego.

b) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

i) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - ul. Walerego Sławka 10, 30 - 633 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko nr ref 16/2018" - w terminie do dnia 05.11.2018 r. Decyduje data wpływu do ZIS. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIS.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-64-51

 

8. Ilość etatów

1 etat

 Dyrektor Krzysztof Kowal

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Referent w Dziale Organizacji Imprez Sportowych nr ref. 16/2018