BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie informuje, że posiada następujące zbędne składniki majątkowe do sprzedaży:

 

1.tachimetr – rok nabycia 1999,

nr inwentarzowy : ŚT- 518-00031

Cena minimalna sprzedaży: 25 zł.

 

2.statyw, rok nabycia 1998,

nr inwentarzowy WYP-00202

Cena minimalna sprzedaży: 25 zł.

 

3.niwelator, rok nabycia 1998,

nr inwentarzowy WYP-00203

Cena minimalna nabycia :150 zł.

 

Do tachimetru brakuje programu. Niwelator jest sprawny. Statyw w dobrym stanie.

 

Pisemne oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ul. Rakowicka 26, pok. 2, do dnia 08.10.2018 r. do godz. 10:00;

UWAGA: liczy się data wpływu na Dziennik, nie data stempla pocztowego.

Dziennik Podawczy ZCK jest czynny: w poniedziałki w godz. 7:30-16:30, od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferty muszą zawierać dane oferenta, w tym numer telefonu, oraz dopisek na kopercie:

Oferta na tachimetr lub oferta na statyw lub oferta na niwelator.

 

Oferty zostaną otworzone przez trzyosobową Komisję ds. sprzedaży w dniu 8 października 2018 r. o godz.10:15.

Komisja niezwłocznie poinformuje telefonicznie oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o tym fakcie.

Wpłata za zakupione składniki majątkowe ZCK musi nastąpić przelewem lub gotówką

w kasie ZCK do dnia 16 października 2018 r.

W przypadku braku wymaganej wpłaty, Komisja poinformuje kolejnego oferenta, którego oferta będzie najkorzystniejsza spośród pozostałych, o możliwości dokonania zakupu.

 

Pozostałe informacje pod numerem telefonu : 12 6199995.