BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18

w Krakowie, ul. Senatorska 35

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Informatyk

 

1. Wymagania formalne (niezbędne):

 - spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260),

- wymagania kwalifikacyjne zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 936) – wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (Informatyka, Automatyka, Matematyka, Fizyka)

 

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość dziennika elektronicznego Librus Synergia i Sekretariat Librus Synergia

- znajomość pakietu Ms Office i programów do tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej,

- umiejętność tworzenia grafiki użytkowej na stronę internetową i materiały promocyjne,

- umiejętność tworzenia i utrzymania strony internetowej opartej na systemie CMS (WordPress),

- znajomość Zarządzenia nr 275/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2.02.2018 r. o obowiązku stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa

- odpowiedzialność, dokładność, sumienność, terminowość, rzetelność, komunikatywność.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 - administrowanie dziennikiem elektronicznym Librus Synergia i Sekretariat Librus Synergia (konfiguracja dziennika, zarządzanie kontami użytkowników, wprowadzanie podziałów godzin, archiwizacja danych, wydruk świadectw i arkuszy, itp.),

- administrowanie stroną opartą na systemie CMS (WordPress),

- wprowadzanie aktualnych informacji na stronę szkoły,

- nadzorowanie stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa,

- tworzenie materiałów promocyjnych na potrzeby szkoły,

- tworzenie grafiki promocyjnej i na stronę internetową szkoły,

- realizacja zadań zleconych przez przełożonych, a wynikających z potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

4. Informacja o warunkach pracy:

- wymiar zatrudnienia: 0,25 etatu,

- wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych ZSO nr 18,

- miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie, ul. Senatorska 35.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZSO nr 18, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

- Curriculum Vitae,

- list motywacyjny,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

- kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

- dokumenty należy składać osobiście w godzinach 8-14 w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do szkoły) na adres: ZSO nr 18, ul. Senatorska 35, 30-106 Kraków w terminie do dnia 27.09.2018 do godz. 10:00,

- złożone koperty z dokumentami należy opisać: "Nabór na stanowisko informatyka w ZSO nr 18",

- oferty niekompletne lub złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, nadesłanych dokumentów nie zwracamy,

- z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym telefonicznie terminie.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej szkoły oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy:

1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących

nr 18 w Krakowie, ul. Senatorska 35, 30-106 Kraków.

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem w szczególności

w celu realizacji procesu rekrutacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie.

4) Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5) Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia

i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę

z wybranym kandydatem.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

a) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

b) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

c) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

d) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

e) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

 

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 6 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt 9 jest dobrowolne.

 

 

Dyrektor Szkoły: mgr Agnieszka Chyc-Sobczyk

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (informatyk)