BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków (adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

Specjalista ds. Budżetu w Zespole Planowania i Realizacji Budżetu – 1 etat

(Nr.ref.23-ZZM-2018r.)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie średnie lub wyższe;

c) staż pracy:

minimum 5 lat przy wykształceniu średnim;

minimum 4 lata przy wykształceniu wyższym;

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów i umiejętność stosowania z zakresu:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109);

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.);

b) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych;

c) doświadczenie w planowaniu i rozliczaniu budżetu;

d) znajomość struktury oraz statutu ZZM w Krakowie;

e) biegła znajomość obsługi komputera;

f) znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel), w szczególności praktyczna obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel;

g) zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;

h) umiejętność szybkiego uczenia się;

i) solidność, zaangażowanie i uczciwość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

j) terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań;

k) dyspozycyjność w okresach rozliczeniowych związanych ze sporządzaniem sprawozdań budżetowych;

 

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie zagadnień dotyczących planowania i rozliczania zadań jednostki:

b) wnioskowanie o wprowadzanie zadań do budżetu Miasta Krakowa oraz WPF;

a) zgłaszanie wniosków zmian do planu finansowego dochodów i wydatków;

b) opracowanie informacji, sporządzanie sprawozdań z wykonania planu oraz WPF w zakresie rzeczowym i finansowym;

c) prowadzenie ewidencji planu i zaangażowania oraz wszystkich zaciągniętych zobowiązań Jednostki;

d) analiza realizacji zadań zgodnie z przyjętym planem finansowym, w tym zgodności z klasyfikacją budżetową, obowiązującym WPF, zawartymi umowami z Wykonawcami i przyjętymi harmonogramami;

e) nadawanie klasyfikacji budżetowej oraz klasyfikacji wydatków strukturalnych na dokumentach źródłowych;

f) weryfikacja i uzgadnianie dokumentów obciążających plan finansowy Jednostki;

g) przygotowywanie danych i sporządzanie sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Zarządzeniami PMK;

h) współpraca z komórkami organizacyjnymi jednostki w zakresie planu finansowego;

i) wykonywanie innych poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

5) Warunki pracy i płacy;

a) wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20

opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

d) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3200,00 zł do 3800,00 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZZM;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

c) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 23-ZZM-2018" – w terminie do dnia: 12-09-2018 r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258.

UWAGI:

Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

 

 

Dyrektor

 

Piotr KempfINFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko: Specjalista ds. Budżetu w Zespole Planowania i Realizacji Budżetu

– 1 etat (Nr.ref.23-ZZM-2018r.)

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłał/o 7 kandydat/ów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 7 kandydat/ów spełnił/o wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował/o się 7 kandydat/ów .

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 24.09.2018 r. w biurze ZZM w Krakowie

ul.Reymonta 20.

 


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. Budżetu w Zespole Planowania i Realizacji Budżetu – 1 etat (Nr.ref.23-ZZM-2018r.)