BIP MJO - XXVIII Liceum Ogólnokształcące

 

DYREKTOR XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

im. Wojciecha Bednarskiego W KRAKOWIE

 

OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO

 

KIEROWNIK GOSPODARCZY

 

 

 

1. Wymagania formalne:

 

1) Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U. 2014r. poz.1202 z późn. zm.),

 

2) Wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (Dz. U. nr 50 poz. 398 z późn. zm.)

 

3) Posiada wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej, 3 letni staż pracy lub posiada wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 5 letni staż pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

1) Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prawa oświatowego, prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

 

2) Znajomość obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (moduł majątek) oraz sprawozdawczości oświatowej (SIO).

 

3) Biegła obsługa programów komputerowych ( pakiet Microsoft Office).

 

4) Kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z instytucjami.

 

5) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia.

 

6) Skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac.

 

 

 

3. Zakres obowiązków:

 

1) Planowanie i realizacja potrzeb szkoły w zakresie zapewnienia środków prawidłowego jej funkcjonowania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (w tym prowadzenie dokumentacji):

 

- zaopatrzenie szkoły w pomoce naukowe, materiały kancelaryjne i biurowe, środki czystości itp.,

 

- prowadzenie pełnej dokumentacji prac remontowych, naprawczych, inwestycyjnych i nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem,

 

- prowadzenie książki obiektu: przeglądy techniczne budynku.

 

2) Sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników obsługi.

 

3) Prowadzenie pełnej dokumentacji majątku w programie ZSZO.

 

4) Ewidencja składników majątkowych szkoły, prowadzenie ewidencji majątku (ZSZO):

 

- środków trwałych,

 

- wartości niematerialnych,

 

- wyposażenia,

 

- ewidencja kasacji sprzętu zużytego,

 

- dokumentacja utylizacji sprzętu,

 

- wprowadzanie faktur zakupu do ZSZO.

 

5) Sporządzanie i aktualizacja wywieszek inwentarzowych sprzętu szkolnego.

 

6) Prowadzenie wszystkich spraw związanych z Zamówieniami Publicznymi zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

 

7) Sprawowanie nadzoru na stanem bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacja zabezpieczenia i ochrony mienia szkoły.

 

8) Merytoryczna kontrola dokumentów przekazywanych do księgowości.

 

9) Sporządzanie sprawozdań dotyczących inwestycji, remontów, prowadzenie elektronicznej sprawozdawczości SIO, aktualizowanie danych w ZSZO oraz wykonywanie innych sprawozdań, opracowań, zestawień wg potrzeb.

 

10) Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

11)  Pozyskiwanie sponsorów, współpraca z partnerami jednostki.

 

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

1) Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (Dz. U. 2014 poz. 1786) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie.

 

2) Miejsce pracy: XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie, ul. Czackiego 11,

 

3) Zatrudnienie w wymiarze: 0,5 etatu.

 

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

1) List motywacyjny i CV.

 

2) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

3) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy.

 

4) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

4) Zaświadczenie o niekaralności ( informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

5) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych.

 

6) Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922 z poźń. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Bednarskiego, ul. Czackiego 11; 30-501 Kraków z dopiskiem:

 

"NABÓR NA STANOWISKO - KIEROWNIK GOSPODARCZY"

 

w terminie do 20 września 2018r. do godz. 12.00.

 

Decyduje data wpływu do sekretariatu Liceum. Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany w dokumentacji adres e-mail lub telefonicznie.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

7. Ilość etatów – 0,5 etatu.

 

 

 

Dyrektor XXVIII Liceum Ogólnokształcącym

 

im. Wojciecha Bednarskiego

 

mgr Zuzanna Dziuba

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w XXVIII Liceum Ogólnokształcące ()