Dokument archiwalny

WYBORY DO RAD DZIELNIC MIASTA KRAKOWA

2 GRUDNIA 2018 R.


 

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD DZIELNIC

 

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD DZIELNIC

 

 

 

1. Kto może kandydować na członka Rady Dzielnicy – prawo wybieralności:

 

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania* do właściwej terytorialnie Rady Dzielnicy.

 

Nie ma prawa wybieralności osoba:

 

1) wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności,

 

2) która jest obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim, pozbawionym prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

 

 

*Wyjaśnienie dotyczące prawa wybierania:

 

Prawo wybierania do Rady (czynne prawo wyborcze) ma każdy obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania danej Rady.

 

Nie ma prawa wybierania osoba:

 

1) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

 

2) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

 

3) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

 

WAŻNE!!!

Można kandydować i głosować wyłącznie w tej samej Dzielnicy.

Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej nie może kandydować na członka Rady i traci członkostwo w komisji wyborczej od chwili zarejestrowania zgłoszenia jej kandydatury na członka Rady w danej Dzielnicy.

 

2. Zgłaszanie kandydatów:

 

Kandydatów na członków Rady Dzielnicy odrębnie dla każdego okręgu wyborczego zgłasza się do właściwej dzielnicowej komisji wyborczej ( wykaz siedzib DKW )

 

Szczegółowy termin zgłaszania kandydatów jak też godziny przyjmowania zgłoszeń wyznacza Miejski Komisarz Wyborczy i jest on jednakowy dla wszystkich Dzielnic.

 

Informacja o terminie zgłaszania kandydatów i godziny przyjmowania zgłoszeń przez dzielnicowe komisje wyborcze:

 

od 17 października 2018 roku do 19 października 2018 roku oraz od 22 października 2018 roku do 23 października 2018 roku, w godzinach od 15.00 do 18.00

 

Zgłaszając kandydata na członka Rady, należy podać jego nazwisko, imię, wiek, zawód, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania, wskazując jednocześnie okręg wyborczy, do którego następuje zgłoszenie kandydata.

 

Do każdego zgłoszenia kandydatury należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do danej Rady.

 

Wymienione oświadczenia kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem.

 

W zgłoszeniu, o którym mowa można wnieść o oznaczenie kandydata na członka Rady w rejestrze kandydatów:

 

1) nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji społecznej popierającej kandydata (nie więcej jednak niż jedną nazwą lub jednym skrótem nazwy składającą się z nie więcej niż 50 znaków drukarskich),

 

2) nazwą lub skrótem nazwy koalicji partii politycznej z organizacją społeczną popierającą kandydata (składającą się z nie więcej niż 50 znaków drukarskich),

 

3) sformułowaniem "bezpartyjny" lub "niezależny".

 

Fakt poparcia kandydatury oraz zawarcia koalicji powinien być potwierdzony pisemnie przez właściwe statutowo organy partii lub organizacji społecznej. Potwierdzenie składa się łącznie ze zgłoszeniem. Oznaczenie kandydatury umieszczane jest na karcie do głosowania oraz na obwieszczeniu o kandydatach na członków Rady.

 

Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.


 

3. Wzory zgłoszeń i oświadczeń dla kandydatów na członków Rad Dzielnic:

 

1) Druk zgłoszenia kandydata na członka Rady Dzielnicy ( POBIERZ PLIK PDF )

 

2) Druk oświadczenia składanego przez kandydata na członka Rady oraz oświadczenia partii (organizacji) popierającej kandydata ( POBIERZ PLIK PDF )

 

 

 

 4. Wykaz zarejestrowanych kandydatów na członków Rad Dzielnic w poszczególnych dzielnicach znajduje się w załącznikach nr 1-18 do Zarządzenia Nr 19/2018 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 7 listopada 2018 r. (patrz: ZARZĄDZENIA MIEJSKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO)