Dokument archiwalny

WYBORY DO RAD DZIELNIC MIASTA KRAKOWA

2 GRUDNIA 2018 R.


 

 

INFORMACJE DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

 

Obwodowe Komisje Wyborcze zostały powołane Zarządzeniem Nr 20/2018 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych (z późn. zm.).

 

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

 

 

 


1. Kto może zostać powołany na członka Obwodowej Komisji Wyborczej

 

W skład komisji wyborczych mogą być powołane osoby stale zamieszkujące na obszarze Miasta, co do których nie zaistniały przesłanki wskazane w § 84 ust. 2 Statutów Dzielnic I-XVIII, tj. osoba nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej nie może być mężem zaufania osoby kandydującej do danej Rady; dla potwierdzenia tego składa oświadczenie.

 

Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej nie może kandydować na członka Rady i traci członkostwo w komisji wyborczej od chwili zarejestrowania zgłoszenia jej kandydatury na członka Rady w danej Dzielnicy.

 

Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej traci członkostwo w komisji od chwili zarejestrowania zgłoszenia kandydatury na członka Rady w danej Dzielnicy osoby będącej w stosunku do niej: zstępnym, wstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego.

 

Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.

2. SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W DNIACH 16, 19, 20 LISTOPADA 2018 R.


Pobierz plik pdf: HARMONOGRAM SZKOLEŃ

3. WYPŁATA DIET DLA CZŁONKÓW KOMISJI WYBORCZYCH


Uruchomienie wypłat diet dla członków komisji wyborczych do Rad Dzielnic przewiduje się od dnia 19 grudnia 2018 r. W tym dniu powinny zostać przekazane przelewy na wskazane rachunki bankowe oraz uruchomiona zostanie wypłata gotówkowa, która będzie realizowana w punktach kasowych oddziałów banku PKO Bank Polski S.A. w terminie od 19 grudnia 2018 r. do 27 grudnia 2018 r. (wykaz punktów kasowych Banku PKO).


Za pracę w obwodowej komisji wyborczej przysługują następujące diety:

Przewodniczący komisji – 380 zł

Zastępca Przewodniczącego komisji – 330 zł

Sekretarz komisji – 330 zł

Członek komisji – 300 zł