Dokument archiwalny

WYBORY DO RAD DZIELNIC MIASTA KRAKOWA

2 GRUDNIA 2018 R.


 

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

 

 

1. Obwodowe Komisje Wyborcze

W skład obwodowej komisji wyborczej wchodzą: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz oraz 2-3 członków.

Obwodowe komisje wyborcze, ich przewodniczących, zastępców, sekretarzy oraz członków powołuje Miejski Komisarz Wyborczy, najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów.

 

Zasady doboru członków obwodowych komisji wyborczych:

1) przewodniczący komisji – osoba wskazana przez Miejskiego Komisarza Wyborczego,

2) zastępca przewodniczącego komisji – przedstawiciel właściciela lokalu,

3) sekretarz komisji – osoba zakwalifikowana przez Prezydenta Miasta do komputerowej obsługi przesyłania wyników,

4) 3 członków komisji – osoby, które zgłosiły się do Miejskiego Komisarza Wyborczego najpóźniej w 40 dniu przed dniem wyborów. Szczegółowy termin, miejsce i godziny przyjęć kandydatur określi i poda do publicznej wiadomości Miejski Komisarz Wyborczy.

 

Ostateczny skład obwodowych komisji wyborczych ustala się w drodze publicznego losowania. Losowanie przeprowadza Miejski Komisarz Wyborczy spośród grona kandydatów, o których mowa w punkcie 4, którzy zgłosili swoje kandydatury do pracy w obwodowych komisji wyborczych na obszarze danej Dzielnicy.

 

W przypadku braku zgłoszenia członków obwodowych komisji wyborczych według określonych zasad przez uprawnione podmioty w terminie określonym przez Miejskiego Komisarza Wyborczego, składy komisji wyborczych uzupełnione będą z listy rezerwowej ustalanej przez Miejskiego Komisarza Wyborczego.

 

2. Kto może zostać powołany na członka Obwodowej Komisji Wyborczej

W skład komisji wyborczych mogą być powołane osoby stale zamieszkujące na obszarze Miasta, co do których nie zaistniały przesłanki wskazane w § 84 ust. 2 Statutów Dzielnic I-XVIII, tj. osoba nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej nie może być mężem zaufania osoby kandydującej do danej Rady; dla potwierdzenia tego składa oświadczenie.

 

Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej nie może kandydować na członka Rady i traci członkostwo w komisji wyborczej od chwili zarejestrowania zgłoszenia jej kandydatury na członka Rady w danej Dzielnicy.

 

Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej traci członkostwo w komisji od chwili zarejestrowania zgłoszenia kandydatury na członka Rady w danej Dzielnicy osoby będącej w stosunku do niej: zstępnym, wstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego.

 

Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.

 

Osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych przysługują diety (przewodniczący komisji 380 złotych, zastępca przewodniczącego komisji 330 złotych, sekretarz komisji 330 złotych, członek komisji 300 złotych).3. Zgłoszenia kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych będą przyjmowane:

- osobiście od 5 września 2018 r. do 25 września 2018 r. (przyjmowanie zgłoszeń przedłużono do 12 października br.) w godzinach od 8.00 do 15.30 w pokoju 202 w Urzędzie Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4,

 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej* od 5 września 2018 r. do 25 września 2018 r. (przyjmowanie zgłoszeń przedłużono do 12 października br.) na adres e-mail: komisje_dzielnice@um.krakow.pl

 

*) w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail, należy na podany adres przesłać skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego "Zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej", podając w tytule maila swoje imię i nazwisko oraz numer dzielnicy (!)

 

DRUK ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ( pobierz plik pdf )

 

 

WAŻNE: Wybory do Rad Dzielnic odbędą się w innym terminie niż wybory samorządowe (wybory do Rady Miasta Krakowa i wybory Prezydenta Miasta Krakowa).  W związku z tym, osoby które są kandydatami do komisji w wyborach samorządowych i zostaną członkami tych komisji, mogą także zgłaszać swoje kandydatury do prowadzonego naboru na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa.

 

4. KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO RAD DZIELNIC

Miejski Komisarz Wyborczy zawiadamia o przeprowadzeniu publicznego losowania spośród zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic.

 

Losowanie ma charakter publiczny i odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10. Rozpoczęcie losowania o godz. 9.00.

 

 

WAŻNE: W przypadku nie przeprowadzania wyborów w okręgu (brak zarejestrowanego kandydata lub jeden zarejestrowany kandydat), osoba wylosowana do składu obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia głosowania wyłącznie w tym okręgu wyborczym, z uwagi na nie powołanie obwodowej komisji wyborczej, nie zostanie powołana w skład obwodowej komisji wyborczej.