BIP MJO - Żłobek Samorządowy Nr 25
DYREKTOR ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 25 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OPIEKUN W ŻŁOBKU


1. Wymagania formalne

Wykształcenie zgodne z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( tj. Dz. U. 2018 poz. 603 z późn. zmian.).

2. Wymagania dodatkowe
- aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
- zaświadczenie o niekaralności,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w. stanowisku,
- predyspozycje osobowościowe: cierpliwość, wyrozumiałość, odpowiedzialność, kreatywność, zdolność empatii, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.


3. Zakres obowiązków

- pełnienie czynności opiekuńczych, edukacyjnych i wychowawczych wobec dzieci od 20-go tygodnia życia do lat 3

- prowadzenie zajęć edukacyjno – wychowawczych

- prowadzenie dokumentacji (plany pracy, dzienniki zajęć)

- czynne uczestniczenie w zajęciach, spacerach i wycieczkach

- pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych i sanitarno – higienicznych

- pielęgnacja i karmienie dzieci

- czynny udział w działaniach podnoszących jakość pracy żłobka, wewnętrznych szkoleniach dla pracowników

- wykonywanie z własnej inicjatywy zadań i czynności w ramach posiadanych kompetencji

- dbanie o ład i porządek stanowiska pracy

- wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy4. Warunki pracy i płacy:

- wymiar czasu pracy: 1 etat

- zatrudnienie - Umowa o pracę – umowa na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,

- wynagrodzenie- zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. 2018 poz. 936) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Żłobka Nr 25.

- możliwość zatrudnienia od 01 wrzesień 2018 r.

- miejsce pracy: Żłobek Samorządowy Nr 25, ul. Ehrenberga 3, 31-309 Kraków.5. Wymagane dokumenty:

- Curriculum Vitae /ze zdjęciem/ wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i ew. staż pracy,

- kopia aktualnej książeczki zdrowia,6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty składa się poprzez wysłanie wskazanych powyżej dokumentów pocztą tradycyjną na w/w adres placówki, pocztą elektroniczną (zl25krakow@gmail.com) lub osobiste ich doręczenie w terminie do dnia 20.08.2018 roku.

 

Po spełnieniu wymogów formalnych kandydaci będą informowani o terminie rozmów kwalifikacyjnych drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej placówki. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

----------------------------------------
Na ogłoszony nabór wpłynęło 5 ofert

----------------------------------------

Dyrektor

Żłobka Samorządowego Nr 25

Małgorzata Wosik

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Żłobek Samorządowy Nr 25 ()