BIP MJO - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
DYREKTOR

Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko Inspektora

w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Kubaturowych

nr ref 6-ZIM-2018

 

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (FORMALNE):

1. spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

2. wykształcenie wyższe techniczne w kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria lądowa;

3. co najmniej 2 lata stażu pracy.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):

1. znajomość ustawy prawo budowlane;

2. znajomość Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

3. znajomość problemów i uwarunkowań przy realizacji procesu inwestycyjnego oraz zasad zawierania umów inwestycyjnych, w tym znajomość niezbędnych zapisów dotyczących różnych rodzajów umów inwestycyjnych;

4. umiejętność właściwej wyceny planowanych nakładów inwestycyjnych i zasad kosztorysowania.

 

Dodatkowym atutem będą:

1. doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa;

2. znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

 

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) merytoryczne przygotowanie procesu realizacji inwestycji kubaturowych pod względem formalno-prawnym, z uzyskaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pozwolenia na budowę, w celu wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót;

2) przygotowywanie danych do planu w zakresie rzeczowo-finansowym dla nadzorowanych inwestycji oraz przekazywanie ich do Zespołu ds. Planowania;

3) przygotowywanie szczegółowych danych technicznych dotyczących zakresu robót i warunków ich realizacji niezbędnych do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla wszystkich zadań realizowanych przez Zarząd;

4) przygotowywanie, w ramach kompetencji Działu, odpowiedzi na zapytania wykonawców składane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ich niezwłoczne przekazywanie do Działu Zamówień Publicznych i Umów;

5) organizowanie spotkań koordynacyjnych dotyczących realizowanych zadań;

6) dokonywanie uzgodnień z użytkownikami obiektów dotyczących terminów, zakresu i przygotowania placu budowy dla inwestycji;

7) rozeznanie terenu budowy, zapoznanie się z przekazaną dokumentacją techniczną i warunkami umownymi dla wszystkich nadzorowanych zadań Zarządu w celu wyeliminowania przeszkód w realizacji budowy oraz zgłaszanie ewentualnych uwag do właściwych komórek organizacyjnych;

8) podejmowanie decyzji niezbędnych dla realizacji robót wynikających z postanowień umownych;

9) bieżąca kontrola kosztów nadzorowanych inwestycji pod kątem nie przekraczania wartości umownej oraz środków przeznaczonych na daną inwestycję oraz kontrola prawidłowości fakturowania robót wykonanych;

10) opracowywanie bieżących i okresowych informacji o realizacji nadzorowanych robót inwestycyjnych;

11) organizowanie i przeprowadzanie odbiorów wykonywanych zadań inwestycyjnych;

12) zgłaszanie, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, zakończenia robót i uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie dla zakończonych inwestycji;

13) występowanie do Działu Finansowo-Księgowego o naliczanie, zgodnie z postanowieniami umownymi, kar umownych dla wykonawców nadzorowanych inwestycji oraz przekazywanie stosownych informacji do Zespołu ds. Rozliczania Inwestycji;

14) współpraca z Zespołem ds. Rozliczania Inwestycji przy końcowym rozliczaniu kosztów budowy i rozliczeniu inwestycji zakończonych, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji do faktur doręczonych do Zarządu za prowadzone prace inwestycyjne oraz ich sprawdzanie pod względem merytorycznym, a także przygotowanie dokumentów i danych niezbędnych do sporządzenia ewidencji środków trwałych;

15) udział w pracach komisji przetargowych;

16) przygotowywanie dokumentacji w celu pozyskania środków finansowych na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Zarząd z zewnętrznych źródeł finansowania;

 

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat

2) płaca zasadnicza w wysokości z przedziału 3 000 zł brutto do 4 300 zł brutto

3) miejsce pracy: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. W. Reymonta 20.

 

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA:

W Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) CV

2) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje

3) dokumenty potwierdzające staż pracy

4) oświadczenia wg załączonego wzoru

 

VII. ZASADY NABORU:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: sekretariat@zim.krakow.pl

do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godziny 15:00.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

 

VIII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH:

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 22-24 sierpnia 2018 r. w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. W. Reymonta 20.

 

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział

w rozmowach kwalifikacyjnych, drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 r.

 

Informacja o nazwisku kandydata wyłonionego na stanowisko Inspektora w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Kubaturowych będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl/zim najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2018 r.

 


Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich


Janina Pokrywa

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ()