BIP MJO - Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik

Domu Nr 4 przy ul. Sudolskiej 7a

Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie

 


1. Wymagania formalne

1. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Niekarany.

3. Korzysta z pełni praw publicznych.

4. Wykształcenie wyższe i co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 4 lata w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

5. Kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę na stanowisku kierowniczym w pomocy społecznej.

6. Posiada dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.

7. Posiada znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

8. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 
2. Wymagania dodatkowe

1. Doświadczenie w zarzadzaniu jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

2. Znajomość zagadnień prawa pracy.

3. Umiejętność obsługi komputera oraz programów biurowych i internetu dla przygotowania sprawozdań i prowadzeniu dokumentacji Domu.

4. Znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej.

5. Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych oraz umiejętność prowadzenia dokumentacji jednostek budżetowych.

6. Znajomość zagadnień merytorycznych takich jak terapia zajęciowa, działalność kulturalno - rekreacyjna.

7. Komunikatywność.

8. Umiejętność współpracy z pracownikami.

9. Posiada doświadczenie z zakresu organizowania zajęć z użytkownikami.

 
3. Zakres obowiązków

1) Prowadzenie akt użytkowników Domu.

2) Dokonywanie stosownych wpisów w odpowiednich dokumentach użytkowników Domu.

3) Kontrola dokumentów źródłowych przez pracowników pod względem ich prawidłowości.

4) Opracowanie planów pracy Domu.

5) Wykonanie sprawozdań pracy Domu.

6) Znajomość tworzenia kartotek czasu pracy pracowników.

7) Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu dyscypliny pracy przez wszystkich pracowników i uczestników Domu.

8) Uczestnictwo w pracy merytorycznej organizowanej przez personel.

9) Inspirowanie i koordynowanie zajęć przez pracowników oraz uczestniczących w nich uczestników.

10) Nadzór nad utrzymaniem higieny Domu przez pracowników.

11) Nadzór wykonywanych obowiązków przez pracowników.

 
4. Warunki pracy i płacy:

1) płaca zasadnicza: od 1.800,00 zł do 4.700,00 zł,

2) dodatek funkcyjny : do 1.100,00 zł,

3) premia uznaniowa: miesięcznie – średnio 20 % płacy zasadniczej

4) dodatek za wieloletnią pracę: miesięcznie 1 % za jeden rok pracy ( maksymalnie 20 % płacy zasadniczej )

5) miejsce: siedziba Dom Nr 4 przy ul. Sudolskiej 7a Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie – os. Szkolne 20.

6) zatrudnienie w wymiarze: pełny etat,

7) zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

 
5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny ( z podanym telefonicznym numerem kontaktowym oferenta, adresem mail - jeżeli kandydat posiada internet),

2) kwestionariusz osobowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunku pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników ( Dz.U. Nr 62 poz. 286 z późn. zm. ).

3) dokument potwierdzający tożsamość.

4) dokumenty poświadczające wykształcenie.

5) referencje z poprzednich miejsc pracy z podaniem numerów telefonów osób udzielających referencji.

6) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

7) dokumenty potwierdzające 5–letni staż pracy i 4-letni staż w jednostkach pomocy społecznej,

8) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

9) oświadczenie kandydata z posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

10) zaświadczenie o niekaralności ( przy zawieraniu stosunku pracy ),

11) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz , że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne lub postępowanie skarbowe,

12) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2005 r. poz. 168),

13) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe ( kopie zakresów czynności, kursy, szkolenia ).

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:


W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MDDPS wynosił 6,7% .

 

Oferty, niespełniające wymogów niniejszego ogłoszenia lub niekompletne zostaną odrzucone.

 

Oferty składa się w pokoju Głównego Księgowego Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 20 II piętro pokoju nr 33 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godz. 8 00 do 1400 w terminie do dnia 09.08.2018 r. do godziny 14.00.

Koperta ma zawierać adnotację „Konkurs – na stanowisko Kierownika Domu NR 4 przy ul. Sudolskiej 7a Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie” adres : Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie osiedle Szkolne 20, 31-977 Kraków.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu formularza do MDDPS. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.mddps.krakow.pl /.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.mddps.krakow.pl. oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 20.

 
7. Ilość etatów

 

1


Dyrektor inż. Antoni Wiatr

 

 


 

INFORMACJA O OFERTACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

W NABORZE NA STANOWISKO

KIEROWNIKA DOMU NR 4

przy ul. Sudolskiej 7a

 

 

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór na stanowisko Kierownik Domu Nr 4 przy ul. Sudolskiej 7a złożyło 6 kandydatów.

 

W wyniku przeglądu ofert na ogłoszony nabór pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 4 kandydatów spełnia wymogi formalne.

 

Testy i rozmowy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej odbędą się w dniu 16 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy os. Szkolnym 20.

 

 

 

Antoni Wiatr

Dyrektor MDDPS

 

 

Kraków, dnia 09.08.2018 r.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej ()