BIP MJO - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

ZIM.ZP.271.2.21.2018 Budowa ul. 8 Pułku Ułanów w Krakowie w formule zaprojektuj i wybuduj

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane pod nr 2018/S 138-314289

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami

SIWZ

Załącznik nr 1 Wzór umowy wraz z załącznikami

Załącznik nr 2 Wzór Oświadczenia w postaci formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD)

Załącznik nr 3 Wzór Formularza oferty

Załącznik nr 4 Wzór Wykazu robót budowlanych

Załącznik nr 5 Wzór Wykazu osób

Załącznik nr 6 Wzór Oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia wskazanych w sekcji VII, pkt 5.1. lit. d)-f) SIWZ

Załącznik nr 7 Wzór Zobowiązania

Załącznik nr 8 Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) wraz z załącznikami

3. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

- Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 13.08.2018 r.

4. Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 17.08.2018 r.

5. Informacje z otwarcia ofert

Informacje z otwarcia ofert z dnia 28.08.2018 r.

6. Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 03.09.2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna:
JANINA POKRYWA
Osoba publikująca:
MARTA STERNAL
Data wytworzenia:
2018-07-20
Data publikacji:
2018-07-20
Data aktualizacji:
2018-09-03