Kto może prowadzić żłobek lub klub dziecięcy

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 obok gminy żłobki lub kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić inne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

 

Definicja i zadania żłobka lub klubu dziecięcego

Żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od nazwy wykonuje zadania określone w art. 10 ustawy tzn. w szczególności:

1) zapewnia dziecku opiekę w warunkach zbliżonych do domowych;

2) gwarantuje dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku.

 

Warunki opieki

Ogólne warunki opieki określa ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Szczegółowe warunki opieki w żłobku lub klubie dziecięcym określa ustalony przez podmiot, który utworzył placówkę statut oraz regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora placówki. Powyższe dokumenty zawierają najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania placówki.

 

Ilość dzieci która może być objęta opieką

Maksymalną ilość dzieci, którą żłobek lub klub dziecięcy może objąć opieką określa rejestr żłobków i klubów dziecięcych. (rejestr można znaleźć na stronie: empatia.mpips.gov.pl )

Żłobek może świadczyć usługę opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, klub dziecięcy nad dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat. W szczególnych wypadkach opieka może być świadczona do 4 roku życia.

Jeden opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym może świadczyć opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku gdy w grupie jest dziecko w wieku poniżej 1 roku, dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające szczególnej opieki nad maksymalnie 5 dzieci.

 

Opłaty za opiekę

W żłobkach i klubach dziecięcych innych niż gminne wysokość opłat za opiekę określana jest przez właściciela (stąd często dość duża różnica pomiędzy poszczególnymi placówkami). W przypadku miasta Krakowa gmina aktywnie wpływa na zmniejszanie opłat za opiekę w placówkach innych niż gminne poprzez ich dotowanie lub zlecanie prowadzenia miejsc opieki. Szczegółowe informacje na temat udzielanych dofinansowań znajdują się w zakładce „Zasady finansowania lub dofinansowywania przez Gminę miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

 

 

 

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących innych niż gminne żłobków lub klubów dziecięcych prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia, Referatem ds. Żłobków Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-92-84.