BIP Archiwalny - A_GM35 (data archiwizacji: 2017-11-23, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1678/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. )
Dokument archiwalny

Jak załatwić sprawę

 

Bezpośrednio w sekretariacie szkoły
Kancelaria przyjmuje codziennie od 8 - 15.

 Przyjmowanie i załatwianie spraw

 Sprawy prowadzone przez szkołę:
1. Obowiązek szkolny:
-
zapisy do szkoły /zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły/
- ewidencja uczniów
- arkusze ocen i dzienniki
2. Sprawy administracyjne:
- zezwolenia i zwolnienia /indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego - zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły/,
- wydawanie legitymacji uczniowskich /wydaje sekretariat/,
- wydawanie zaświadczeń,
- wydawanie duplikatów,
3. Postępowanie w sprawach nieletnich:
- wnioski do Sądu Rodzinnego,
- skierowania do Poradni,
4. Sprawy kadrowe:
- sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
5. Sprawozdawczość:
-raporty,
-sprawodzadnia,
6. Archiwum:
- akta osobowe pracowników,
- arkusze ocen
- dzienniki zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych,
- protokoły Rady Pedagogicznej,
- protokoły Rady Rodziców,
- księga zarządzeń dyrektora szkoły,