BIP Archiwalny - A_GM22 (data archiwizacji: 2017-11-14, powód archiwizacji: Zgodnie z uchwałą nr LXVIII/1677/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

 

GIMNAZJUM NR 22 W KRAKOWIE

 

 

§ 1.

 

1. Informacje ogólne.

 

1) Nabór do Gimnazjum nr 22 w Krakowie przeprowadzany jest w oparciu o ujednolicone kryteria w krakowskich gimnazjach samorządowych oraz z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

 

2) Uczniowie zamieszkali w obwodzie gimnazjum przyjmowani są do klasy pierwszej ogólnej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców / prawnych opiekunów. Kwalifikacja tych uczniów do pozostałych klas prowadzona jest według malejącej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

3) Kandydaci zamieszkali poza obwodem są przyjmowani do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i w miarę wolnych miejsc.

 

4) Kandydaci uczęszczający do szkół podstawowych objętych systemem elektronicznym składają wniosek w gimnazjum pierwszego wyboru.

 

5) Uczniowie ze szkół niepublicznych i spoza gminy Kraków składają wniosek bezpośrednio w gimnazjum pierwszego wyboru.

 

6) Informacje dotyczące osiągnięć uczniów ze szkół objętych systemem elektronicznym wprowadzają do systemu szkoły podstawowe.

 

7) Informacje dotyczące osiągnięć uczniów nie objętych systemem rekrutacji elektronicznej wprowadza gimnazjum pierwszego wyboru.

 

2. Terminy rekrutacji są zgodne z Zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Uchwałą Rady Miasta Krakowa i podawane po ich ogłoszeniu.

 

3. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej gimnazjum jest ogłaszana przez Komisję Rekrutacyjną poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie gimnazjum.

 

4. W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w gimnazjum przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, należy złożyć w gimnazjum oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.

 

4a. W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w gimnazjum przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy sportowej, należy złożyć w szkole dodatkowo:

 

a) pisemną zgodę rodziców,

 

b) orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu (narciarstwo, siatkówka) wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,

 

5. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów klasy pierwszej poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie gimnazjum. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

6. W przypadku braku potwierdzenia woli podjęcia nauki przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, na zwolnione miejsca przyjmowani są uczniowie, których rodzice złożą wniosek o zakwalifikowanie dziecka w postępowaniu uzupełniającym.

 

§ 2.

 

1. Kwalifikacja do poszczególnych klas uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum odbywa się według malejącej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz kryteriów dodatkowych zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XXXIV/526/15 z dnia 16.12.2015r.

 

2. Kandydaci do oddziału sportowego są przyjmowani po spełnieniu dodatkowych warunków:

 

1) przedstawili pisemną zgodę rodziców.

 

2) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu (narciarstwo, siatkówka)wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,

 

3) zaliczyli próby sprawności fizycznej ustalone przez komisję rekrutacyjną,

 

3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania na I etapie postępowania rekrutacyjnego wynosi 60, w tym:

 

1) 40 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu),

 

2) za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 5 pkt.,

 

3) za szczególne osiągnięcia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 13 pkt.,

 

4) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej – 2 pkt.

 

4. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, w tym laureaci konkursów z przedmiotów artystycznych są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności. (art. 20 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

5. W przypadku gdy liczba kandydatów do klasy sportowej spełniających ww warunki jest wieksza niż liczba miejsc w oddziale na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego sa brane pod uwagę wyniki prób sprawnośći fizycznej kandydatów.

 

6. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie wymienione poniżej kryteria:

 

> II etap rekrutacyjny do szkół i klas sportowych – 60 pkt - max liczba punktów możliwych do uzyskania w II etapie postępowania rekrutacyjnego

 

I. Wynik sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej- 40 pkt - max liczba punktów możliwych do uzyskania. ( przy przeliczaniu na punkty wyników sprawdzianu wynik przedstawiony w procentach w pierwszej i drugiej częśći sprawdzianu mnoży się przez 0.2

 

Do potwierdzenia kryteriów, niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej (dokument może być składany w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a§1Kodeksu postepowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo może być składany w postaci kopii poświadczonej przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył

 

II. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt

 

Dokument niezbędny do potwierdzania kryteriów:

 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej- dokument może być składany: w oryginale,lub w notarialnie poświadczonej kopii w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu dokumentu albo w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

 

III. Szczegóowe osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – 13 pkt –max liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia:

 

1.Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt

 

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7pkt

 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

 

2.Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.32a ust.4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty;

 

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych

 

objętych planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt

 

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych

 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt

 

- tytulu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznch

 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3pkt

 

3.Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt

 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt

 

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

 

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub

 

interdyscyplinarnego - 7 pkt

 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt

 

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub

 

interdyscyplinarnego - 5 pkt

 

4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będący konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.33a ust 4 i art.22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt

 

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt

 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt

 

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt

 

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt

 

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt

 

5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punkcie 1-4 artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

- międzynarodowym – 4 pkt

 

- krajowym – 3 pkt

 

- wojewódzkim – 2 pkt

 

- powiatowym – 1 pkt

 

Dokument niezbędny do potwierdzania kryteriów:

 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej- dokument może być składany: w oryginale,lub w notarialnie poświadczonej kopii w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu dokumentu albo w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

 

IV. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu – 2 pkt

 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej- dokument może być składany: w oryginale,lub w notarialnie poświadczonej kopii w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu dokumentu albo w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

 

Nie określa się punktów za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim , w tym tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych ponieważ zgodnie z art.20d ustawy o systemie oświaty , ww, laureaci są przyjmowani do szkół w pierwszej kolejności.

 

Zgodnie z art. 20m ustawy o systemie oświaty kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły , które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum , określa miejsce uznane za wysokie w tych zawodach