BIP Archiwalny - A_ZSOI4 (data archiwizacji: 2017-11-17, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Jak załatwić sprawę?

 

Procedury załatwiania spraw w szkole

  1.  Procedura zapisu oraz wypisu ucznia

Rodzic lub opiekun prawny powinien dokonać formalności osobiście w sekretariacie szkoły (niezbędny jest dowód osobisty).

  • Zapis ucznia do szkoły:

W pierwszej kolejności zapisywane są dzieci z rejonu szkoły.
Dzieci spoza rejonu szkoły przyjmowane są w razie wolnych miejsc.

Dzieci do klas integracyjnych przyjmowane są do szkoły na podstawie:
- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- skierowania z Wydziału Edukacji UMK,
- podania rodzica lub prawnego opiekuna z prośbą o przyjęcie do szkoły.


Przy przeniesieniu ucznia niezbędne dokumenty to:
- druk przekazania ucznia,
- kserokopia arkusza ocen,
- dokumentacja medyczna,
- dokumentacja od pedagoga, psychologa itp.

  • Wypis ucznia ze szkoły:

Rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest powiadomić szkołę o fakcie przepisania dziecka do innej szkoły lub o wyjeździe za granicę. W tym celu powinien dopełnić następujących formalności:
- wypełnić na miejscu oświadczenie dot. wypisu dziecka ze szkoły (do jakiej szkoły przenosi oraz powód przeniesienia: zmiana zameldowania, zamieszkania),
- dokumentacja szkolna zostaje przekazana drogą urzędową dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do wybranej szkoły,
- dokumentacę medyczną wydaje pielęgniarka szkolna do rąk własnych rodziców,
- każde dziecko musi uzyskać potwierdzenie z biblioteki szkolnej o zwrocie książek.

            2.    Procedura zwolnienia dziecka z zajęć wychowania fizycznego
  • Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego na jeden semestr lub cały rok szkolny następuje decyzją dyrektora na podstawie zwolnienia od lekarza.
  • Jeśli lekcja wychowania fizycznego w podziale godzin nie jest lekcją pierwszą lub ostatnią, to uczeń ma obowiązek przebywać na tej lekcji pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.