BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego

Rejestry, ewidencje, archiwa


Szkoła Podstawowa nr 33 prowadzi rejestry i ewidencje:

 1. Księga ewidencji dzieci
 2. Księga uczniów
 3. Rejstr pracowników
 4. Ewidencja akt osobowych
 5. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
 6. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 7. Ewidencja rozliczenia godzin ponadwymiarowych nauczycieli
 8. Ewidencja wyjść pracowników w godzinach służowych
 9. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 10. Rejestr wydanych kart rowerowych
 11. Rejestr pieczęci
 12. Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej
 13. Rejstr wycieczek i wyjść poza teren szkoły
 14. Rejestr umów zawieranych przez szkołę
 15. Rejestr delegacji
 16. Rejestr porozumień zawieranych przezszkołę
 17. Rejestr protokołów z zebrań rady pedsagogicznej
 18. Rejestr uchwał rady pedagogicznej
 19. Rejestr awansu zawodowego nauczycieli
 20. Księga zastępstw
 21. Rejestr zarządzeń dyrektora
 22. Szkolny zestaw planów nauczania
 23. Szkolny zestaw programów nauczania
 24. Szkolny zestaw podręczników

Zasoby archiwalne Szkoły Podstawowej nr 33 stanowią:

 1. Dzienniki lekcyjne
 2. Księgi arkuszy ocen
 3. Księgi dzieci
 4. Księgi ucczniów
 5. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
 6. Kroniki szkolne
 7. Księgi protokołów z zebrań rady pedagogicznej
 8. Uchwaly rady pedagogicznej
 9. Zarządzenia dyrektora
 10. Akta osobowe pracowników
 11. Plany finansowe szkoły
 12. Dokumentacja finansowo-księgowa
 13. Dokumentacja dotycząca rekrutacji
 14. Dokumentacja dotycząca organizacji pracy szkoły.

Wgląd do dokumentów lub wydanie duplikatu dokumentu mozliwe jest po rozpoznaniu pisemnego wniosku osoby zainteresowanej złożonego do dyrektora szkoły w sekretariacie w godzinach pracy.