BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego

 

znak sprawy SP39.21.7.2018        Kraków 31.07.2018

OGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA PRZETARGU

pn.: ”Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 39, ul. Jachowicza 5 - Etap I”

 

 


 

znak sprawy SP39.21.7.2018           Kraków 09.07.2018r

 O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225 000 euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. poz. 2263)

 

ZAMAWIAJĄCY:

 Gmina Miejska Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków - Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5, 31-564 Kraków, tel. 12 414 37 36, www.sp39krakow.pl ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2015r poz. 2164, z 2016 poz.1020) na zadanie

               pn.: ”Modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 39, ul. Jachowicza 5 - Etap I”

 - Ogłoszenie

 

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Załącznik nr 1 do SIWZ

- Załącznik nr 2a do SIWZ

- Załącznik nr 2b do SIWZ

- Załącznik nr 3 - umowa - wzór

- Załacznik nr 4 do SIWZ

- Załącznik nr 5 do SIWZ

 

 

-Załącznik 6a Przedmiar - elewacja Etap I

-Załącznik 6b Przedmiar - więźba Etap I

-Załącznik 7a Specyfikacja ogólna

-Załącznik 7b SST 01 Roboty ciesielskie

-Załącznik 7c SST 02 Detale architektoniczne

-Załącznik 7d SST 03 Roboty elewacyjne

-Załącznik 7e SST 04 Roboty nawierzchniowe

-Załacznik nr 8 Klauzula zamawiającego

 

 



 


PROJEKT


 Architektura

- inwentaryzacja

- kolorystyka

- projekt

 


 

 Ekspertyza konstrukcyjna

- dokumentacja fotograficzna

- ekspertyza

- inwentaryzacja uszkodzeń elewacji

- zestawienie obciążeń

 

 


Elektryka

-elektryka 1

-elektryka 2

-elektryka 3

-elektryka 4

-elektryka 5

-elektryka 6

-elektryka 7

-elektryka 8

-elektryka 9

-elektryka 10

-elektryka 11

-elektryka 12

-elektryka 13

-elektryka 14


Geologia

-geotechnika 1

-geotechnika 2

-geotechnika 3

-geotechnika 4

-geotechnika 5

-geotechnika 6

-geotechnika 7

-geotechnika 8

-geotechnika 9

-geotechnika 10

-geotechnika 11

-geotechnika 12

-geotechnika 13

-geotechnika 14

 


Program prac

- Program prac konserwatorskich


 


 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. sprawy nr sprawy:  SP39.21.4.2018

DOTYCZY: postępowania przetargowego na "Modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 39, ul.Jachowicza 5"

znak sprawy SP39.21.4.2018 Kraków 18.05.2018r

O G Ł O S Z E N I E

 

o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225 000 euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. poz. 2263)

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków - Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5, 31-564 Kraków, tel. 12 414 37 36, www.sp39krakow.pl ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2015r poz. 2164, z 2016 poz.1020) na zadanie

pn.: ”Modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 39, ul. Jachowicza 5”

 

 


 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. sprawy nr sprawy: SP39.21.2.2018

DOTYCZY: postępowania przetargowego na "Modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 39, ul.Jachowicza 5"

 

 

 

znak sprawy SP39.21.2.2018 Kraków, 12.04.2018r

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225 000 euro zgodnie

 

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów,

 

od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

 

( Dz. U. poz. 2263)

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Miejska Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków - Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5, 31-564 Kraków, tel. 12 414 37 36, www.sp39krakow.pl ogłasza przetarg

 

nieograniczony na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2015r poz. 2164, z 2016 poz.1020)

na zadanie pn.: ”Modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 39, ul. Jachowicza 5”

 

- OGŁOSZENIE

 

-Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

załącznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 2a do SIWZ

załącznik nr 2b do SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ

załącznik nr 5 do SIWZ

 

-Załącznik nr 3 Umowa-wzór