BIP MJO - Biblioteka Kraków

Zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego w Bibliotece Kraków

 

1. Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej przez Bibliotekę Kraków, Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków.

 

2. Informacje sektora publicznego, które są w posiadaniu Biblioteki Kraków udostępniane są do ponownego wykorzystania:

 

- poprzez opublikowanie w BIP,

 

- poprzez udostępnienie na stronie WWW: https://www.biblioteka.krakow.pl/

 

- na podstawie wniosku o udostępnienie lub/i przekazanie w celu ponownego wykorzystanie informacji sektora publicznego.

 

3. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, w formie papierowej albo elektronicznej (na adres: sekretariat@biblioteka.krakow.pl), wnosi się w przypadkach określonych w pkt 2 ppkt 3.

 

4. Wniosek skierowany do Biblioteki Kraków winien zawierać w szczególności:

 

- informacje o wnioskodawcy obejmujące imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,

 

- wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,

 

- wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacja sektora publicznego będzie ponownie wykorzystywana, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub/i usług,

 

- wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku sieci elektronicznej także wskazanie formatu danych,

 

- wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do systemu teleinformatycznego Biblioteki Kraków.

 

5. Biblioteka Kraków nie jest obowiązana do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 

6. Po rozpatrzeniu wniosku Biblioteka Kraków:

 

- przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania bez określenia warunków ponownego wykorzystania,

 

- informuje o braku warunków ponownego wykorzystania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę,

 

- składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania lub informację o wysokości opłat za udostępnienie lub przekazanie informacji,

 

- odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

 

7. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w pkt 6 ppkt3 może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo w tym terminie zawiadomić Bibliotekę Kraków o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

 

8. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzje te podlegają zaskarżeniu do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

9. Informacje sektora publicznego Biblioteka Kraków udostępnia lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie, chyba że przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

 

10. Ustalając wysokość opłaty, o której mowa w pkt. 9, Biblioteka Kraków uwzględni koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji, przy czym łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.