BIP Archiwalny - A_MPRL (data archiwizacji: 2019-04-18, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR CIX/2871/18 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, pragniemy poinformować, że:   1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Państwa jest PRL - w organizacji z siedzibą w Krakowie os. Centrum E 1, 31-934 Kraków. Dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@mprl.pl tel.12 446 78 21 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Administratora są następujące: e-mail: iod@mprl.pl, adres: 31-011 Kraków, os. Centrum E 1, 31-934 Kraków tel. 609-799-666 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Muzeum oraz realizacji celów statutowych. 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń. 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w punkcie 2 powyżej. 6. W każdym czasie mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 7. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.