BIP MJO - Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

1. Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków

 

2. Informacje sektora publicznego, które są w posiadaniu Muzeum udostępniane są do ponownego wykorzystania:

 1. poprzez opublikowanie w BIP,
 2. poprzez udostępnienie na stronie WWW: https://mocak.pl/
 3. na podstawie wniosku o udostępnienie lub/i przekazanie w celu ponownego wykorzystanie informacji sektora publicznego.

 

3. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, w formie papierowej albo elektronicznej (na adres office@mocak.pl) , wnosi się w przypadkach określonych w pkt 2 ppkt 3.

 

4. Wniosek skierowany do Muzeum winien zawierać w szczególności:

 1. informacje o wnioskodawcy obejmujące imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 2. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 3. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacja sektora publicznego będzie ponownie wykorzystywana, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub/i usług,
 4. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku sieci elektronicznej także wskazanie formatu danych,
 5. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do sytemu teleinformatycznego Muzeum.

5. Muzeum nie jest obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 

6. Po rozpatrzeniu wniosku Muzeum:

 1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania bez określenia warunków ponownego wykorzystania,
 2. informuje o braku warunków ponownego wykorzystania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę,
 3. składa ofertę zawierają warunki ponownego wykorzystania lub informację o wysokości opłat za udostępnienie lub przekazanie informacji,
 4. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

 

7. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w pkt 6 ppkt3 może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo w tym terminie zawiadomić Muzeum o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty jest równoznaczny w wycofaniem wniosku.

 

8. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzje te podlegają zaskarżeniu do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

9. Opłaty za ponowne wykorzystanie informacji sektora nie mogą być wyższe niż maksymalne stawki określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanym na podstawie upoważnienia ustawowego z art.18 ust.3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.