BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

 

 

Skargi i wnioski

 

Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie – w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. W. Sławka 10.

Dyrektor ZIS może upoważnić każdego ze swoich Zastępców do przyjmowania   i rozpatrywania skarg.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

-        pisemnie na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków,

-        za pomocą faksu na numer: 12 616-63-01,

-        przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zis.krakow.pl,

-        ustnie do protokołu,

-        za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

Wnoszona skarga lub wniosek powinny zawierać imię, nazwisko, adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek.

Tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków reguluje Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku    w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46).

 

 

Podania

 

Wszelkie podania powinny spełniać wymogi określone w art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, a w szczególności powinno zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Podania mogą być wnoszone:

-        pisemnie na adres Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. walaerego Sławka 10, 30-633 Kraków,

-        za pomocą faksu na numer 12 616-63-01,

-        za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP,

-        ustnie do protokołu.

Tryb i sposób wnoszenia i rozpatrywania podań jest określony w Kodeksie postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

 

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

 

1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) z wyłączeniem informacji publicznej udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej mogą być składane w nastepujący sposób:

- poprzez przesłanie pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków,

- poprzez przesłanie faksem na numer: 12 616-63-01,

- osobiście na Dzienniku Podawczym w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, adres jak wyżej,

- poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zis.krakow.pl

- poprzez przesłanie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

 

2. W przypadku, gdy w związku z  udostępnieniem informacji publicznej, ZIS ma ponieść dodatkowe koszty związane z podanym we wniosku sposobem udostepnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, ZIS może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, ZIS powiadamia wnioskodawcę o konieczności wniesienia opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej i o jej wysokości. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia może uiścić opłatę – wówczas wnioskowana informacja udostępniona zostaje niezwłocznie albo zmienić wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas zmodyfikowany wniosek podlega ponownemu rozpatrzeniu lub też wycofać wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Wnioskodawca może dokonać opłaty przelewem na rachunek bankowy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, określając przedmiot opłaty. Numer rachunku bankowego ZIS podawany jest w powiadomieniu o opłacie.

 

3. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób:

-        udostępnienie informacji publicznej w sposób i w formie określonej we wniosku,

-        decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej,

-        decyzja o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.

 

4. Od wydanych w toku postępowania o udostępnienie informacji publicznej rozstrzygnięć, wnioskodawcy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, wnoszony do Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji                                 o odmowie udostępnienia informacji publicznej albo o umorzeniu postępowania udostępnienie informacji publicznej.Jeżeli wnioskodawca nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Adminsistracyjnego w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

 

5. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia na piśmie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może zostać udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w pisemnym powiadomieniu, postępowani o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

 

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania zostały zamieszczone w zakładce PRAWO na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Infrastruktury Sportowej  w Krakowie.

 

 

Procedurę w sprawach o udostępnienie nieruchomości i urządzeń (pali) cumowniczych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oraz Procedurę w sprawach o udostępnienie nieruchomości pod lokalizację urządzeń (pali) cumowniczych w przypadku, gdy inwestorem urządzenia cumowniczego jest podmiot inny niż Gmina Miejska Kraków określa Zarządzenie Nr 1495/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia  24 lipca 2006 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości i urządzeń (pali) cumowniczych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oraz zasad udostępniania nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa pod lokalizację urządzeń (pali) cumowniczych dla jednostek pływających, zmienione:

-        Zarządzeniem Nr 1160/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2008 r.,

-        Zarządzeniem Nr 87/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 stycznia 2009 r.

Wszystkie wyżej wymienione zarządzenia opublikowane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).

 

 

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków reguluje Uchwała Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz Zarządzenie Nr 1471/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.06.2018 r. w sprawie zasad postępowania dotyczących udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym wynikających z art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przypadających Gminie Miejskiej Kraków (Tekst uchwały oraz zarządzenia dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.bip.krakow.pl).

 

Dokumentami wymaganymi od wnioskodawcy są:


1) jeżeli wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą (nie prowadzi działalności gospodarczej):

 • pisemny wniosek o udzielenie ulgi wraz ze wskazaniem jej rodzaju oraz uzasadnieniem,
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innej właściwej ewidencji wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • informacja o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe za okres trzech ostatnich lat, zestawienie przychodów i kosztów za okres trzech ostatnich lat, informacja na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku do końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o ulgę,
 • pisemne oświadczenie, że dzierżawiona od Gminy Miejskiej Kraków nieruchomość objęta wnioskiem służy wyłącznie celom statutowym,
 • pełnomocnictwo – jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

 

2) jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą (czyli podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą do której mają zastosowanie reguły konkurencji określone w przepisach części trzeciej tytułu VII rozdziału 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C Nr 202 z 07.06.2016), bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania:

 • pisemny wniosek o udzielenie ulgi wraz ze wskazaniem jej rodzaju oraz uzasadnieniem, w tym o udzielenie pomocy de minimis,
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku ,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wydane przez organy uprawnione do udzielania pomocy ze środków publicznych potwierdzających wielkość otrzymanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego, w którym wystąpiono o ulgę oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie,
 • oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis, pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie w przypadku, gdy podmiot nie otrzymał takiej pomocy w ciągu roku, w którym ubiega się o ulgę oraz z ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
 • informacja dotycząca sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • formularz informacji, którego wzór zawiera załącznik do aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis obowiązującego w dniu składania wniosku wraz z innymi dokumentami wynikającymi z obowiązujących przepisów,
 • pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

 

 

Informacje o stanie sprawy można uzyskać telefonując pod numer (12) 616 – 63 – 00.