BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ


SKARGI I WNIOSKI


Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie – w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. W. Sławka 10.

Dyrektor ZIS może upoważnić każdego ze swoich Zastępców do przyjmowania i rozpatrywania skarg.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

- pisemnie na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków,

- za pomocą faksu na numer: 12 616-63-01,

- przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zis.krakow.pl,

- ustnie do protokołu,

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

Wnoszona skarga lub wniosek powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę), adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek.

Tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków reguluje Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1629) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46).

 

 

PODANIA

 

Wszelkie podania powinny spełniać wymogi określone w art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, a w szczególności powinno zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Podania mogą być wnoszone:

- pisemnie na adres Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków,

- za pomocą faksu na numer 12 616-63-01,

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP,

- ustnie do protokołu.

Tryb i sposób wnoszenia i rozpatrywania podań jest określony w Kodeksie postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1629).

 

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustanej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

3. Udostepnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.1330 z późn. zm.) mogą być składane w następujący sposób:

 • poprzez przesłanie pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków,
 • poprzez przesłanie faksem na numer: 12 616-63-01,
 • osobiście na Dzienniku Podawczym w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, adres jak wyżej,
 • poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zis.krakow.pl
 • poprzez przesłanie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

5. W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej, ZIS ma ponieść dodatkowe koszty związane z podanym we wniosku sposobem udostepnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, ZIS może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, ZIS powiadamia wnioskodawcę o konieczności wniesienia opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej i o jej wysokości. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia może uiścić opłatę – wówczas wnioskowana informacja udostępniona zostaje niezwłocznie albo zmienić wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas zmodyfikowany wniosek podlega ponownemu rozpatrzeniu lub też wycofać wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

6. Wnioskodawca może dokonać opłaty przelewem na rachunek bankowy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, określając przedmiot opłaty. Numer rachunku bankowego ZIS podawany jest w powiadomieniu o opłacie.

7. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób:

 • udostępnienie informacji publicznej w sposób i w formie określonej we wniosku,
 • decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej,
 • decyzja o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.

8. Od wydanych w toku postępowania o udostępnienie informacji publicznej rozstrzygnięć, wnioskodawcy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, wnoszony do Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej albo o umorzeniu postępowania udostępnienie informacji publicznej. Jeżeli wnioskodawca nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

9. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia na piśmie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może zostać udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w pisemnym powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania zostały zamieszczone w zakładce PRAWO na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.


 

WNIOSKI W SPRAWIE UDOSTĘPNIANIA URZĄDZEŃ (PALI CUMOWNICZYCH) STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW LUB SKARBU PAŃSTWA ORAZ W SPRAWIE REZERWACJI TAKICH URZĄDZEŃ A TAKŻE REZERWACJI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW LUB SKARBU PAŃSTWA POD LOKALIZACJĘ URZĄDZEŃ (PALI) CUMOWNICZYCH DLA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH


Procedurę w sprawach o udostępnienie urządzeń (pali) cumowniczych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa określa załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3271/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zasad udostępniania urządzeń (pali) cumowniczych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oraz zasad rezerwacji takich urządzeń a także rezerwacji nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa pod lokalizację urządzeń (pali) cumowniczych dla jednostek pływających.

Procedurę w sprawach o zawarcie umowy na rezerwację urządzeń (pali) cumowniczych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oraz rezerwację nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa pod budowę urządzeń (pali) cumowniczych gdy inwestorem urządzenia cumowniczego jest podmiot inny niż Gmina Miejska Kraków lub Skarb Państwa określa załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3271/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zasad udostępniania urządzeń (pali) cumowniczych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oraz zasad rezerwacji takich urządzeń a także rezerwacji nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa pod lokalizację urządzeń (pali) cumowniczych dla jednostek pływających.

Zarządzenie Nr 3271/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.11.2017 r. dostępne jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod następującym linkiem:

ww.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2017/3271/w_sprawie_zasad_udostepniania_urzadzen_(pali)_cumowniczych_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Miejskiej_Krakow_lub_Skarbu_Panstwa_oraz_zasad_rezerwacji_takich_urzadzen.html

 

 

UDZIELANIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYPADAJĄCYCH GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW


Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków reguluje Uchwała Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz Zarządzenie Nr 1471/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.06.2018 r. w sprawie zasad postępowania dotyczących udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym wynikających z art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przypadających Gminie Miejskiej Kraków (Tekst uchwały oraz zarządzenia dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.bip.krakow.pl).

Dokumentami wymaganymi od wnioskodawcy są:

1) jeżeli wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą (nie prowadzi działalności gospodarczej):

 • pisemny wniosek o udzielenie ulgi wraz ze wskazaniem jej rodzaju oraz uzasadnieniem,
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innej właściwej ewidencji wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • informacja o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe za okres trzech ostatnich lat, zestawienie przychodów i kosztów za okres trzech ostatnich lat, informacja na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku do końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o ulgę,
 • pisemne oświadczenie, że dzierżawiona od Gminy Miejskiej Kraków nieruchomość objęta wnioskiem służy wyłącznie celom statutowym,
 • pełnomocnictwo – jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

2) jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą (czyli podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą do której mają zastosowanie reguły konkurencji określone w przepisach części trzeciej tytułu VII rozdziału 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C Nr 202 z 07.06.2016), bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania:

 • pisemny wniosek o udzielenie ulgi wraz ze wskazaniem jej rodzaju oraz uzasadnieniem, w tym o udzielenie pomocy de minimis,
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku ,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wydane przez organy uprawnione do udzielania pomocy ze środków publicznych potwierdzających wielkość otrzymanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego, w którym wystąpiono o ulgę oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie,
 • oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis, pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie w przypadku, gdy podmiot nie otrzymał takiej pomocy w ciągu roku, w którym ubiega się o ulgę oraz z ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
 • informacja dotycząca sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • formularz informacji, którego wzór zawiera załącznik do aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis obowiązującego w dniu składania wniosku wraz z innymi dokumentami wynikającymi z obowiązujących przepisów,
 • pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

 

Sprawy załatwiane są zgodnie z kolejnością ustaloną według daty wpływu.

 

Informacje o stanie sprawy można uzyskać telefonując pod numer (12) 616 – 63 – 00.