BIP MJO - Balet Dworski Cracovia Danza

 

  TRWAJĄCE 2019:

  •    Ogłoszenie o przetargu BZP 2019
  •   Opis przedmiotu zamówienia 2019
  •   Formularz oferta 2019
  •   Umowa projekt 2019
  •   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SWIZ) 2019

 

  •   Oświadczenie o przynależności/ braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 2019

 

 

 

Odpowiedź na zapytanie nr 1 w sprawie SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Powiadomienie o zmianach SIWZ nr 1

Przedłużenie terminu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty