BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych

 


    Zarząd Cmentarzy komunalnych w Krakowie jest zakładem budżetowym utworzonym przez Gminę Miejską Kraków w celu wykonania obowiązków, jakie zostały nałożone na Gminę - na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912 z późn. zm.)

    Do zadań własnych gmin należy w szczególności zakładanie i rozbudowa cmentarzy komunalnych. Utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwości wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na któych terenie cmentarz jest położony.

    ZCK jako zakład budżetowy odpłatnie wykonuje powierzone zadania i pokrywa koszty swojej działalności
z przychodów własnych. Do przychodów własnych zalicza m. in. dochody z tytułu opłat cmentarnych. Podstawą gospodarki finansowej ZCK jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem.

    ZCK wpłaca do budżetu nadwyżki środków obrotowych, ustalone na koniec okresu rozliczeniowego.