BIP MJO - Orkiestra Sinfonietta Cracovia

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"

Informacj o wyniku postępowania

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"

 

  Informacja z otwarcia ofert


Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby

Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ‒ Dostawy


Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Załącznik nr 1c

Załącznik nr 1d

Załącznik nr 1e

Załącznik nr 1f

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5


 

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA ORKIESTRY W DNIU 24.12.2018 ROKU

Praca w dniu 24.12.2018 roku.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"

 

Informacja o wyniku postępowania

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"

   Informacja z otwarcia ofertZakup instrumentów muzycznych na potrzeby

Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ‒ Dostawy

 

Ogłoszenie o przetargu

 

SIWZ

 

 Sukcesywne świdczenie usług polegających na rezerwacji, wystawianiu oraz sprzedaży biletów lotniczych

 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 Formularz dla Wykonawcy

 Ogłoszenie o przetargu

 Informacja z otwarcia ofert

 Informacja o wyniku przetargu

 

 

 


 

Sukcesywne świadczenie usług polegających na rezerwacji, wystawianiu oraz sprzedaży biletów lotniczych

 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 Formularz dla Wykonawcy

 Ogłoszenie o przetargu

 Unieważnienie przetargu

 


 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu nieograniczonego na zakup instrumentów muzycznych

 

 Informacja z otwarcia ofert - instrumenty muzyczne

 

 

 

 

 


 

Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby

Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ‒ Dostawy


 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 Ogłoszenie o przetargu nr 606288

 

 

 

 


 

Wyniki postępowania dot. Zapytania ofertowego nr 2/2016

 

 I. ZAMAWIAJĄCY

 

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia, ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków, NIP: 9451433094, REGON: 350736017.

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Zakup samochodu wielofunkcyjnego wg. specyfikacji stanowiącej załącznik do Zapytania ofertowego nr 2/2016.

 

III. TERMIN SKŁĄDANIA OFERT

 

Termin składania ofert upłynął dnia 30.11.2016 r. o godzinie 23.59.

 

IV. ZŁOŻONE OFERTY

 

Do dnia 30.11.2016 r., do godz. 23.59 wpłynęły dwie oferty złożone w związku z Zapytaniem ofertowym nr 2/2016.

 

V. OTWARCIE OFERT

 

W dniu dzisiejszym zgodnie z wyznaczoną procedurą o godzinie 12.00 zebrała się komisja w składzie:

Adam Wesołowski, Izabela Grudnik, Anna Maciuk celem otwarcia ofert i wyboru oferenta.

Komisja stwierdza, że w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

 

 

1. Antoni Łyko Sp. z o.o., ul. Krakowska 253, 32-080 Zabierzów

  • oferowana cena netto dla przedmiotu zamówienia: 91052,84 zł
  • oferowana cena brutto dla przedmiotu zamówienia: 111995 zł

 

2. Auto Krak Jan Wójcik, ul. Radzikowskiego 160, 31-342 Kraków

  • oferowana cena netto dla przedmiotu zamówienia: 92900 zł
  • oferowana cena brutto dla przedmiotu zamówienia: 114267 zł

 

VI. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY

 

Cena ‒ 100%.

 

VII. WYBÓR OFERTY I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

 

Komisja zapoznała się z ofertami porównując je pod względem obowiązującego kryterium oceny i zadecydowała

o wyborze oferty wykonawcy: Antoni Łyko Sp. z o.o., ul. Krakowska 253, 32-080 (oferowana cena netto:

91052,84 zł; oferowana cena brutto: 111995 zł).

 

VIII. ZATWIERDZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r., o godzinie 13.00

 

Komisja w składzie:

 

1. Adam Wesołowski,

2. Izabela Maślej,

3. Anna Maciuk.

 

IX. ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU

 

Dyrektor Orkiestry Sinfonietta Cracovia Jurek Dybał.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

 

Protokół postępowania dot. Zapytania ofertowego nr 2/2016.

 

 

 


 

Zapytanie ofertowe nr 2/2016

(dotyczy zamówienia fabrycznie nowego samochodu)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia, ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków, NIP: 9451433094, REGON: 350736017.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu, na potrzeby własne zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dostawy nowego samochodu ‒ stanowi załącznik nr 1.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

• opatrzona pieczątką firmową,

• posiadać datę sporządzenia,

• zawierać adres lub dane siedziby oferenta, numer telefonu, numer NIP,

• podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres office@sinfoniettacracovia.com,

faksem na nr: +48 12 4167078, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2

do dnia 30.11.2016 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji

działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.12.2016, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony

o godzinie 12:00 w siedzibie 31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2 oraz na stronie BIP Miasta Krakowa (dokument ID: 64677).

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie BIP Miasta Krakowa (dokument ID: 64677).

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

• Cena 100%.

 

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Podpisanie umowy i wystawienie faktura wystawiona do 13 grudnia 2016 roku.

Płatność jednorazowa przelewem w terminie nie krótszym niż 14 dni.

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem BIP Miasta Krakowa (dokument ID: 64677).

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Zastępca Dyrektora Orkiestry Sinfonietty Cracovia, Adam Wesołowski, pod numerem telefonu 539 959 788 oraz adresem e-mail: office@sinfoniettacracovia.com.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Gminy Kraków w ramach dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. Wzór formularza ofertowego.

 

 Wyniki postępowania dot. Zapytania ofertowego nr 1/2016

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia, ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków, NIP: 9451433094, REGON: 350736017.

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Zakup samochodu wielofunkcyjnego.

 

III. ZŁOŻONE OFERTY

 

Brak zgłoszeń.

 

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Termin składania ofert upłynął dnia 24.11.2016 r. o godzinie 23.59.

 

V. OTWARCIE OFERT

 

W dniu dzisiejszym zgodnie z wyznaczoną procedurą o godzinie 12.00 zebrała się komisja w składzie:

Adam Wesołowski, Izabela Grudnik, Anna Maciuk celem otwarcia ofert i wyboru oferenta.

Komisja stwierdza, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

 

VI. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 

Unieważnienie postępowania z powodu braku zgłoszenia ofert.

 

VII. ZATWIERDZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Kraków, dnia 25 listopada 2016 r., o godzinie 12.20

 

Komisja w składzie:

 

 

1. Adam Wesołowski

 

2. Izabela Maślej

 

3. Anna Maciuk

 

 

VIII. ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU

 

Dyrektor Orkiestry Sinfonietta Cracovia

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

 

1. Protokół postępowania dot. Zapytania ofertowego nr 1/2016.

 

 

 


 

Zapytanie ofertowe nr 1/2016

(dotyczy zamówienia fabrycznie nowego samochodu)

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia, ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków, NIP: 9451433094, REGON: 350736017.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu, na potrzeby własne zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dostawy nowego samochodu - stanowi załącznik nr 1.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: office@sinfoniettacracovia.com, faksem na nr: +48 12 4167078, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2 do dnia 24.11.2016 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 25.11.2016, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie 31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2 Oraz na stronie BIP Miasta Krakowa (dokument ID: 64677).

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie BIP Miasta Krakowa (dokument ID: 64677).

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Cena 100%.

 

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Podpisanie umowy i wystawienie faktura wystawiona do 13 grudnia 2016 roku.

Płatność jednorazowa przelewem w terminie nie krótszym niż 14 dni.

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem BIP Miasta Krakowa (dokument ID: 64677).

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Zastępca Dyrektora Orkiestry Sinfonietty Cracovia, Adam Wesołowski, pod numerem telefonu 539 959 788 oraz adresem email: office@sinfoniettacracovia.com.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Gminy Kraków w ramach dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. Wzór formularza ofertowego.