BIP MJO - Orkiestra Sinfonietta Cracovia


Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia jest instytucją kultury Miasta Krakowa,

wyodrębnioną pod wzglądem prawnym i ekonomiczno-finansowym, której organizatorem jest Gmina Miejska Kraków.

 

Orkiestra uzyskała osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora (wpis nr 17).

Aktem konstytuującym utworzenie Orkiestry była Uchwała nr CXV/768/94 Rady Miasta Krakowa z dn. 25 maja 1994 r., zmieniona

Uchwałą nr V/39/94 Rady Miasta Krakowa z dn. 5 października 1994 r.

 

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia działa w szczególności na podstawie:

 

• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077),

• Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 862, z późn. zm.),

• statutu Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia nadanego Uchwałą nr LII/681/12 Rady Miasta Krakowa z dn. 11 lipca 2012 r.

 

Cel i zakres działania

 

Podstawowym celem działalności Orkiestry jest tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, zaspokajanie potrzeb i dążeń kulturalnych

publiczności Krakowa i Polski oraz godne reprezentowanie kultury polskiej za granicą. Szczegółowy zakres zadań Orkiestry oraz sposób ich

realizacji określa Statut jednostki.

STATUT ORKIESTRY STOŁECZNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA "SINFONIETTA CRACOVIA" 

ODPIS PEŁNY Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ORKIESTRY STOŁECZNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA SINFONIETTA CRACOVIA