BIP MJO - Krakowskie Biuro Festiwalowe

Akty prawne dotyczące Krakowskiego Biura Festiwalowego

 

 

Statut

Zaświadczenie w sprawie wpisu do rejestru instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kraków

Regulamin organizacyjny Krakowskiego Biura Festiwalowego

 

 

 

 

 

Postępowania kontrolne przeprowadzone w Krakowskim Biurze Festiwalowym w latach 2012-2017.


 

 

L.p.

 

Podmiot kontrolujący

Czas trwania czynności kontrolnych

Przedmiot kontroli


Wynik kontroli

Początek

Zakończenie

1.

Prezydent Miasta Krakowa

(Biuro Kontroli Wewnętrznej

Urząd Miasta Krakowa)

06.06.2017 r.

30.06.2017 r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

 

 

Pobierz.

 

 

2.

ZUS Oddział Kraków WKPS  14.06.2017 r.  11.08.2017 r.

Kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalanie uprawnień do świadczeń, prawidłowość iterminowość opracowywania wniosków o świadczenia, wystawianie zaświadczeń


Pobierz.

3.

Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Krakowie  25.05.2017 r.  28.09.2017 r.

Kontrola przebiegu imprezy masowej Wianki Święto Muzyki 2017

 

Pobierz.

 

4.

Prezydent Miasta Krakowa

(Biuro Kontroli Wewnętrznej

Urząd Miasta Krakowa)

 
 13.07.2015 r.  31.07.2015 r.

Protokół kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej

Zalecenia pokontrolne

Harmonogram zaleceń pokontrolnych

 

 

Pobierz. 

Pobierz.

Pobierz.

 

 5.  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  10.02.2015 r.  11.02.2015 r.  Kontrola na zakończenie realizacji projektu MRPO 08.01.00-12-030/11 PN. „Filmowa Małopolska”

 

Pobierz.

6.

Prezydent Miasta Krakowa

(Biuro Kontroli Wewnętrznej

Urząd Miasta Krakowa)

02.07.2014

22.07.2014

Kontrola udzielania zamówień publicznych, prawidłowości zawierania umów i ich realizacji, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych

 Pobierz.

7.

ZUS Oddział Kraków WKPS

05.03.2014

28.04.2014

Kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne
Protokół udostępniany na wniosek osoby zainteresowanej wyłącznie w zakresie nieobjętym anonimizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

8.

Prezydent Miasta Krakowa

(Biuro Kontroli Wewnętrznej

Urząd Miasta Krakowa)

17.11.2013 r.
07.01.2014 r.

01.01.2014 r.
21.01.2014 r.

Celowość i prawidłowość wykorzystywania środków przekazanych przez Województwo Małopolskie na mocy umowy nr I/636/KD/888/13 o pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację projektu kulturalnego pn. „Regionalny Fundusz Filmowy”

Pobierz.

9.

Prezydent Miasta Krakowa

(Biuro Kontroli Wewnętrznej

Urząd Miasta Krakowa)

09.-18.01.2013 r.

17.02.2013 r.

Celowość i prawidłowość wykorzystywania środków przekazanych przez Województwo Małopolskie na mocy umowy nr I/869/EK/1415/12 o pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację projektu kulturalnego pn. „Regionalny Fundusz Filmowy”

Pobierz.

10.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

17.10.2012 r.

18.10.2012 r.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu MRPO-03.03.02-12-156/10 Opera Rara 2011- Festiwal Muzyki Operowej- cykl 4 koncertów odbywających się w Krakowie

Pobierz.

 

11.

   

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

16.04.2012 r.

27.04.2012 r.

 

Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji oraz realizacji zadania pn. Festiwal Misteria Paschalia 2011

Pobierz.

 

12.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście   

11.04.2012 r.

Postępowanie kontrolne w toku

Zwrot bezpośredni podatku VAT.

 

 

13.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Funduszy Europejskich

13.02.2012r.

17.02.2012r.

Kontrola końcowa projektu Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie 2011 – nr projektu MRPO.03.03.02-12-155/10

Pobierz.

 

14.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Audytu i Kontroli

24.01.2012 r.

27.01.2012 r.

Realizacja projektu kulturalnego pn. „Regionalny Fundusz Filmowy” w zakresie: celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych rozliczeń finansowych, oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umów, oceny prawidłowości realizacji zakresu rzeczowego zadania.

Pobierz.