BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 162

Informacje organizacyjne

Samorządowe Przedszkole Nr 162 jest placówką 8-oddziałową mieszczącą się w dwóch budynkach. W budynku głównym przy ulicy Kazimierza Odnowiciela 4 mieści się 5 oddziałów, a 3 oddziały zlokalizowano w bloku przy al. 29-go Listopada 39F. Przedszkole jest bardzo dobrze wyposażone, sale są duże i jasne o dobrze zagospodarowanej przestrzeni. Dzieci mają dużo miejsca do zajęć i zabaw swobodnych, a kolorystyka wnętrz nadaje im ciepły, domowy charakter. Ponadto niewątpliwym atutem jest to, iż zarówno placówka 3-oddziałowa, jak i 5-oddziałowa posiadają ogrody przedszkolne, gdzie dzieci mogą bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu. Kadra pedagogiczna placówki to nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym o wysokim poziomie kompetencji zawodowych (staż od 11 do 25 lat), w tym 11 nauczycieli dyplomowanych.

             Przedszkole Nr 162 zostało otwarte przed 25 laty, jako placówka 5-oddziałowa. Było ono przedszkolem osiedlowym, a jego absolwenci podejmowali obowiązek szkolny w szkołach podstawowych zlokalizowanych w pobliżu placówki. Obecnie, od roku 1992 jest przedszkolem 8-oddziałowym, z których 3 oddziały zlokalizowano w blokuprzy al. 29-go Listopada 39F.

Nasze przedszkole było zawsze otwarte na nowości pedagogiczne i potrzeby środowiska pedagogicznego, toteż przez wiele lat było placówką ćwiczeniową dla studentów ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Studium Nauczycielskiego. Obecnie do naszego przedszkola uczęszczają głównie dzieci z pobliskiego osiedla mieszkaniowego, w tym również dzieci obecnie dorosłych byłych absolwentów oraz dzieci z innych rejonów Krakowa.

Oferujemy dzieciom i ich rodzicom miłą i ciepłą atmosferę, szybką adaptacje w przedszkolu nowych przedszkolaków, wysokie kwalifikacje zawodowe kadry nauczycielskiej i efektywne działania edukacyjne.

 

Wizja:

Nasze przedszkole podejmuje działania sprzyjające kształtowaniu u dzieci postaw proekologicznych oraz pozytywnych postaw wobec naszej Ojczyzny.


Misja:

Mamy świadomość tego, że bardzo istotnym aspektem edukacji dziecka jest rozwijanie umiejętności dostrzegania korzyści i zagrożeń wynikających z działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Poprzez stwarzanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych będziemy wspomagać dzieci w rozwijaniu szacunku do przyrody ożywionej i nieożywionej oraz w rozwijaniu świadomości konieczności ochrony środowiska przyrodniczego. Zadbamy o to, aby w naszym przedszkolu dziecko miało możliwość poszerzyć doświadczenia oraz rozwinąć zainteresowania przyrodnicze. Zmierzamy do tego, aby rozwijać u naszych przedszkolaków umiejętność podejmowania działań w celu ochrony środowiska przyrodniczego. Ponadto będziemy podejmować działania zmierzające do przybliżenia naszym przedszkolakom pojęcia "Ojczyzna" w aspekcie kulturowym, geograficznym i historycznym, a nawiązując do współuczestnictwa naszego kraju we Wspólnocie Europejskiej będziemy rozbudzać u dzieci zainteresowanie życiem ludzi w krajach Wspólnoty kształcąc postawę akceptacji i szacunku do kultury innych narodów.

 

Zasady rekrutacji do przedszkola

a. zgodnie z ustawą wprowadzającą Prawo Oświatowe (Dz.Ustaw z 2017 r. poz.60)
b. w ciągu całego roku w przypadku wolnych miejsc