BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki


...[miejscowość], dn. ...[data]

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

 

Administratorem Pana/i Danych jest: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w Krakowie – Powiat Grodzki

30-552 Kraków, ul. Wielicka 28 A

 

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

ochronadanychosobowych@pinb-grodzki.krakow.pl

12-616-56-44

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: Wykonywania obowiązków nałożonych przez ustawę Prawo budowlane i Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy Prawo budowlane oraz Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

 

 

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenie postępowania aż do czasu archiwizacji.

Ma Pani/Pan prawo do: 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4. przenoszenia danych,

5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są: pobrane dobrowolnie, lub z innych źródeł

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.