BIP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. danych przetwarzanych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 (tel. 12 616-83-00, fax. 12 616-83-09, e-mail: km1@psp.krakow.pl).

2. W KM PSP w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (31-033 Kraków, ul. Westerplatte 19, e-mail: dpo@psp.krakow.pl).

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO - w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzeniem działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl), jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.

10. Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. monitoringu wizyjnego stosowanego w KM PSP w Krakowie

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach oraz pojazdach Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogą być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.


Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO ( przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), w związku z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 7 oraz art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, ze zm.) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.).


Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.


Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne będą przez co najmniej 7 dni od momentu zapisu, jednak nie dłużej niż:

- 30 dni – dla danych z monitoringu obiektów,

- 3 miesiące – dla danych z monitoringu pojazdów.

Okres ten może zostać wydłużony w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przytoczone terminy ulegną wówczas przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania.


Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (z zastrzeżeniem, że dostęp nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych w art. 21 RODO.


Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,

e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-033 Kraków, ul. Westerplatte 19, tel. 12 616 83 00, fax. 12 616 83 09, e – mail: km1@psp.krakow.pl).


W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować korzystając z adresu dpo@psp.krakow.pl lub 31-033 Kraków ul. Westerplatte 19.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla petentów


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, Komenda Miejska PSP w Krakowie informuje, że:

 

Przekazane nam przez Państwa dane,  przetwarzane będą w celu prowadzenia spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

 

Pana(i) dane osobowe, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

 

Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, jak:

- podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym strony i uczestnicy postępowań lub organy uczestniczące w załatwianiu wniosku,

- podmioty, które realizują na rzecz KM PSP w Krakowie obsługę techniczną użytkowanych w urzędzie systemów teleinformatycznych.

 

Posiada Pan(i) prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

Posiada Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 5310300, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), jeżeli uzna Pan(i), że  przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Podanie przez Pana(ią) danych osobowych jest konieczne do załatwienia sprawy. Nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.

 

Pana(i) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Przetwarzanie podanych przez Pana(ią) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

 

Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Westerplatte 19, tel. 12 616 83 00, e-mail:  km1@psp.krakow.pl

 

W KM PSP w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować korzystając z adresu  dpo@psp.krakow.pl lub 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 19.