BIP MJO - Przedszkole Nr 125

Polityki, programy, raporty

Przedszkole pracuje zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego Posiada wykwalifikowana kadrę pedagogiczną która dba o wysoki poziom zajęć wychowawczo - dydaktycznych.

Swoja prace nauczyciele opierają na :

 

• programie„ Zanim będę uczniem” Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały, który zajął I miejsce w konkursie na najlepszy program wychowania przedszkolnego organizowany przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, a jego patronem jest Minister Edukacji Narodowej.

 

•programie „Nasze przedszkole" Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby-Żabińskiej

Stosujemy twórcze metody pracy wychowawczo-dydaktycznej min:

 

•metodę Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej  wspomagającą rozwój umysłowy i zdolności matematyczne dzieci, kształcącą odporność emocjonalną potrzebną do pokonywania trudności, rozwijającą umiejętności matematyczne stosowane w życiu codziennym i w szkole,

 

•elementy metody Marii Kielar-Turskiej rozwijającą kompetencje komunikacyjną

 

•metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz wprowadzającą dzieci w świat czytania i pisania

 

•metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne-  wspomagającą psychoruchowy rozwój dzieci i uaktywniającą „język ciała i ruchu”

 

•gimnastykę twórczą Rudolfa Labana posługującą się różnymi formami ruchu, np. odkrywanie, naśladowanie, inscenizacja, mimika, pantomima, gimnastyka

 

•Pedagogikę Zabawy KLANZY – wykorzystującą ruch, taniec i gest do integracji grupy dziecięcej,  odprężenia, rozluźnienia, likwidacji napięć mięśni i napięć psychicznych, ułatwiającą wejście w grupę, poznanie otoczenia, umożliwiającą wszystkim wspólną, aktywną zabawę bez podziału na bawiących się i obserwatorów.

Ponadto, w zakresie działalności pedagogicznej, nauczyciele realizują opracowany przez siebie program adaptacyjny umożliwiający łagodny start dziecka w przedszkolu oraz program wychowawczy i profilaktyczny.

 

Angażujemy się w realizacje dodatkowych programów zewnętrznych w tym: "Akademia Zdrowego Przedszkolaka", "Kubusiowi Przyjaciele Natury", "Mamo, tato, wolę wodę", „Akademia Aquafresh”

W przedszkolu zapewniamy systematyczną obserwację i diagnozę umiejętności dziecka oraz dostosowane do jego poziomu i możliwości formy pracy indywidualnej.

Staramy się rozpoznać predyspozycje i zainteresowania dziecka oraz doskonalić je i promować w przedszkolu i poza placówką.

 

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 4 os. Tysiąclecia 14 umożliwiając dzieciom i rodzicom spotkania z psychologiem, logopedą,. Przeprowadzane przez nich badania oraz odbywane konsultacje pomagają w rozpoznawaniu i właściwej ocenie możliwości rozwojowych wychowanków i ewentualnym podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.

 

Nasze przedszkole jest placówką, która przede wszystkim, przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. Stwarza dzieciom możliwość kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, poznawania otaczającej rzeczywistości i osiągnięcia samodzielności w działaniu.

 

W przedszkolu organizowane są uroczystości i imprezy otwarte z udziałem rodziców. Co roku wyjeżdżamy na  całodniowe wycieczki, wychodzimy  do teatru, kina, muzeum oraz zapraszamy wielu ciekawych gości takich jak: aktorzy, muzycy, przyrodnicy. Nasi wychowankowie biorą czynny udział w różnorodnych konkursach i przeglądach dla dzieci odnosząc na tym polu liczne sukcesy.

 

 

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY

Samorządowego Przedszkola nr 125 im. Jana Marcina Szancera w Krakowiew roku szkolnym 2017/2018

 

KRAKÓW- TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ.

POZNAJEMY MIEJSCE SWOJEGO DZIECIŃSTWA: NOWĄ – HUTĘ.

 

 

CELE OGÓLNE:

• Zdobywanie podstawowej wiedzy o miejscu zamieszkania - Nowej Hucie.

• Nabywanie świadomości narodowej, zmierzającej do określania własnej tożsamości.

• Pielęgnowanie wartości ogólnoludzkich i kulturowych miejsca swojego dzieciństwa.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

• Poznanie historii powstania Nowej – Huty oraz jej ważniejszych miejsc i zabytków.

• Wzbogacanie wiedzy, postaw i umiejętności w trakcie poznawania opowieści związanych z miejscem zamieszkania.

• Pozyskiwanie i czynne wdrożenie rodziców do realizacji Rocznego Planu Pracy.

• Inspirowanie do rozwoju zainteresowań życiem społecznym Nowej - Huty, interesowanie się ważniejszymi, aktualnymi wydarzeniami z dzielnicy.

 

SPOSÓB REALIZACJI:

1.Poznawanie w trakcie zajęć edukacyjnych mitów, historii i rzeczywistości: ,,Nowa Huta dawniej i dziś’’.

2. Udział w wycieczkach edukacyjnych w celu poznania ważnych dla Nowej Huty miejsc: Forty mistrzejowickie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa- Oddział Dziejów Nowej Huty Aleja Róż, Kopiec Wandy, Muzeum Lotnictwa, Nowohuckie Centrum Kultury, Muzeum Jana Matejki itp.

3. Zakup nowych pozycji książkowych tematycznie związanych z Nową Hutą np.: ,, O Nowej Hucie twórczych zabaw kilka’’, ,,Przewodnik o Nowej Hucie” i w miarę możliwość udział w spotkaniu autorskim z I. Gierłach autorką ,, Kotka Włodka z Nowej Huty”, , 

4. Przedszkolny konkurs fotograficzny dla dzieci i ich rodziców ,,Piękno naszej  dzielnicy oprawione w ramkę”- wystawa fotograficzna.