BIP MJO - Przedszkole Nr 133

 Rok szkolny 2018/2019

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Samorządowego Przedszkola nr 133 im. O. Leona Knabita w Krakowie znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie. 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=110186

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sprawozdanie z wykonania Uchwały nr LXXXIV/551/93 Rady Miasta Krakowa za okres od  01-07-2018 r do 31-12-2018r                                                          
L.p. Przedszkole, szkoła, placówka oświatowa Nazwa podmiotu wynajmującego, dzieżawiącego,                          użytkującego Zakres wynajmu, dzierżawy, użyczenia  Udostępnianie pomieszczeń dydaktycznych na cele oświatowe                           (TAK/NIE) Czas trwania umowy Udostępniona  powierzchnia          w m2 Osiągnięty przychód                 z każdego podmiotu Stawka wynajmu, dzierżawy pomieszczenia dydaktycznego               za  1 godz. Poniesiony koszt (zużycie wyposażenia, sprzętu, media, sprzątanie itp.) Osiągnięty dochód bądź strata Umowy uwzględniają wymogi uchwały (tak/nie)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Samorządowe Przedszkole nr 133 Orange  S.A. 70,00 m² Nie 27.07.2016 - 27.07.2019 70,00m² 9 074,10 zł Nie dotyczy 1 696,80 zł 7 377,30 zł Tak
2 Samorządowe Przedszkole Nr 133 Connect Computers-Bogdan Janik 1,00 m² Nie 08.02.2018-01..01.2020 1,00m² 900,36 zł Nie dotyczy 168,38 zł 732,00 zł Tak
                       
                       
                       
                       
          sporządziła : Urszula Stożek           
          dyrektor przedszkola nr 133          
                       
                       
                       
                       

 

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń
L.p. Nazwa podmiotu z którym została zawarta umowa  Zakres wynajmu, dzierżawy, użyczenia 1)  Czas trwania umowy Określenie sposobu  udostępnienia 2) Udostępniona  powierzchnia          w m2 Stawka3)                                   za m2     Stawka za godzinę4)  (brutto) Opłata miesięczna zł/m-c      (brutto) Rodzaj umowy5) Uwagi
Czynszu  zł/m2                 (brutto) Media                 zł/m2               (brutto)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Connect Computers- Bogdan Janik część powierzchni uzytkowej -część dachu 01.04.2017-31.12.2017 wynajem ciągły 1 m2 147,60 zł w czynszu nie określa się 147,60 zł najem  
2. ORANGE S.A. część powierzchni uzytkowej -część gruntu 28.07.2016-27.07.2019 wynajem ciągły 70 m2 21,61 zł w czynszu nie określa się 1 512,35 zł najem  
                       
                       
                       
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sprawozdanie z wykonania Uchwały nr LXXXIV/551/93 Rady Miasta Krakowa za okres od  01-07-2016r do 31-12-2016r                                                            
L.p. Przedszkole, szkoła, placówka oświatowa Nazwa podmiotu wynajmującego, dzieżawiącego,                          użytkującego Zakres wynajmu, dzierżawy, użyczenia  Udostępnianie pomieszczeń dydaktycznych na cele oświatowe                           (TAK/NIE) Czas trwania umowy Udostępniona  powierzchnia          w m2 Osiągnięty przychód                 z każdego podmiotu Stawka wynajmu, dzierżawy pomieszczenia dydaktycznego               za  1 godz. Poniesiony koszt (zużycie wyposażenia, sprzętu, media, sprzątanie itp.) Osiągnięty dochód bądź strata Umowy uwzględniają wymogi uchwały (tak/nie)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1 Samorządowe Przedszkole nr 133 Orange  S.A. 70,00 m² Nie od 18-05-2013 r do 27-07-2016r 70,00m² 1 240,62 zł Nie dotyczy 0,00 zł 1 229,55 zł Tak  
2 Samorządowe Przedszkole Nr 133 Orange  S.A. 70,00 m² Nie 27-07-2016r do 27-07-2019r 70,00m² 6 147,75 zł Nie dotyczy 0,00 zł 6 147,75 zł Tak  
3 Samorządowe Przedszkole Nr 133 Connect Computers-Bogdan Janik  1,00 m² Nie 02-05-2014r do 31-03-2017r 1,00m² 600,00 zł Nie dotyczy 0,00 zł 600,00 zł Tak  
                         
                         
                         
                         
        09.01.2017 sporządziła : Urszula Stożek             
          dyrektor przedszkola nr 133            
                         
                         

Finanse i mienie

Wydatki i dochody przedszkola w roku 2018 przeznaczone są na:

* wynagrodzenia osobowe pracowników, obowiązkowe składki
* zakup materiałów i wyposażenia
* bieżące opłaty za media
* zakup środków żywności
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
* zakup materiałów papierniczych
* zakup usług remontowych
* zakup usług pozostałych
* zakup usług dostępu do sieci Internet
* podróże służbowe krajowe - bilety MPK
* różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe
* odpisy na FŚS