BIP MJO - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020


Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

 

Cel i zasięg konsultacji: Celem konsultacji jest uzyskanie uwag, wniosków i propozycji od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1590) będących materiałem pomocniczym w tworzeniu ww. projektu. Uwagi powinny być zgłaszane przez organizacje, które w swojej działalności statutowej zajmują przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym, jak również profilaktyką uzależnień na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Czas trwania: Konsultacje odbywać się będą od 13 września do 4 października 2019 r.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2019 r. na adres poczty elektronicznej: ms.administracja@mcpu.krakow.pl; numer faksu: 12 410 56 22 lub adres: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków.

 

W dniu 20 września 2019 r. o godz. 14:00 (w sali nr 18) w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 odbędzie się otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570). W trakcie spotkania zostanie przedstawiony projekt Programu oraz zostaną zebrane wnioski, uwagi oraz propozycje zmian.

Dodatkowo odbędą się dwa dyżury ekspertów w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 (pokój nr 7):

 • 23 września 2019 r. w godzinach od 9:00 – 12:00,
 • 2 października 2019 r. w godzinach od 12:00 – 15:00.

 

Budynek Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
 2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
 3. Harmonogram konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
 4. Formularz Konsultacyjny

 

RAPORT z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pdf)
Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

 

Konsultacje odbywać się będą od 1do 15 października 2018 r.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2018 r. na adres poczty elektronicznej: ms.administracja@mcpu.krakow.pl; numer faksu: 12 410 56 22 lub adres: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków.

 

 

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
 2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
 3. Formularz Konsultacji Projektu Aktu Prawa Miejscowego w Zakresie Działalności Statutowej Organizacji Pozarządowej

 

 

 

 


Profilaktyka uzależnień, konsultacje - rok 2017

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Konsultacje odbywać się będą od 27 października 2017 r. do 10 listopada 2017 r.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2017 r. na adres poczty elektronicznej: ms.administracja@mcpu.krakow.pl; numer faksu: 12 410 56 22 lub adres: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków.

 

Załączone dokumenty:

 1. Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 2. Załącznik do projektu uchwały RMK - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 3. Formularz zgłaszania uwag.