BIP MJO - Żłobek Nr 19

Informacje organizacyjne


Żłobki Samorządowe działają na podstawia Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.NR 45, poz 235) oraz Uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 7lipca 2010r Nr CV/1433/10 .
Żłobki pod względem prowadzonej gospodarki finansowej są jednostkami budżetowymi a obsługę  finansowo-księgową prowadzą jako żłobki samobilansujące
Zapisy do żłobka przyjmuje Dyrektor w miarę wolnych miejsc przez cały rok. Aby zapisać dziecko do żłobka należy wypełnić Kartę zapisu dziecka (dostępna jest w żłobkach lub poniżej), którą należy złożyć u Dyrektora wybranego żłobka. W tym zakresie nie obowiązuje „rejonizacja” ze względu na miejsce zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Wymagane jest aby dziecko zamieszkiwało na terenie Gminy Kraków.

 

Dyrektor żłobka podpisuje z rodzicami lub opiekunami dziecka umowę w sprawie korzystania ze żłobka.

Korzystanie ze żłobka jest odpłatne. Opłaty są ustalane przez Radę Miasta Krakowa. Obecnie miesięczna opłata wynosi 199 zł (od 01.01.2012).

Rodzice lub opiekunowie dziecka ponoszą także odpłatność za wyżywienie dziecka od dnia 01.11.2017r. 5,50 zł

Nadzór nad działalnością żłobków sprawuje Prezydent Miasta Krakowa .Wnioski, skargi, uwagi należy wnosić 
Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Referat ds. Żłobków

ul. Dekerta 24 30-703 Kraków

tel. +48 12 616 92 84

sz.umk@um.krakow.pl

Do pobrania:

- karta zapisu 2018

Po złożeniu karty zapisu dziecka do Żłobka rodzice zobowiązani są potwierdzać co dwa miesiące dalsze oczekiwanie na miejsce.

 - Umowa korzystania z usług Żłobka Samorządowego nr 19

 

(uwaga: wypełnienie karty nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem dziecka do wybranego żłobka ze względu na możliwość braku wolnych miejsc w danej placówce).