BIP MJO - Żłobek Nr 5

Informacje organizacyjne

Miasto Kraków prowadzi 22 żłobki samorządowe, w których znajduje sie około 1800 miejsc.


Żłobki samorządowe są placówkami, w których realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna zgodnie z Uchwałą z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.Nr45, poz. 235)

 

Żłobki pod względem prowadzonej gospodarki finansowej są jednostakmi budżetowymi od dnia 1 tyscznia 2011r. zgodnie z Uchwałą Nr CV/1433/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych-żłobków samorządowych, prowadzonych przez Gminę Miejska Kraków- w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.

 

Podstawowymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie żłobków samorządowych są:

-statuty- określające dzienny czas pracy żłobka, nadane im w drodze Uchwały Nr XI/119/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia statutów żłobkom samorządowym Gminy Miejskiej Kraków.

- postanowienia Uchwały Nr LXVII/659/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze żłobków samorządowych Gminy Miasta Krakowa (z późn. zm.)

 

Zapisy do żłobka przyjmuje jego dyrektor w miarę wolnych miejsc przez cały rok. Aby zapisać dziecko do żłobka należy wypełnic Kartę zapisu dziecka (dostępna jest w żłobkach lub poniżej), którą należy złożyć u dyrektora wybranego żłobka. W tym zakresie nie obowiązuje "rejonizacja" ze względu na miejsce zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

 

Dyrektor żłobka podpisuje z rodzicami lub opiekunami dziecka umowę w sprawie korzystania ze żłobka.

 

Korzystanie ze żłobka jest odpłatne. Opłaty są ustalone przez Radę Miasta Krakowa. Obecnie miesięczna opłata wynosi 13 % aktualnie obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłoszonego w Dzienniku Ustaw - tj. 199, 00 zł.

 

Rodzice lub opiekunowie dziecka ponoszą także odpłatność za wyżywienie dziecka, ustaloną wspólnie z przedstawicielami rodziców w każdej placówce.

 

PROCEDURA BZ-2-WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW /KLUBÓW DZIECIĘCYH

REJESTR ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH

 

Uchwała Nr XI/120/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Nadzór nad działalnością żłobków sprawuje WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA  Referat ds. Żłobkków, tel. : 12 616-92-84. ul,Dekerta 24, 30-703 Kraków

 

Do pobrania:

-zalecany wzór umowy w sprawie korzystania z usług żłobka

-zalecana  karta zapisu dziecka do żłobka

 

(uwaga: wypełnienie karty nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem dziecka do wybranego żłobka ze względu na możliwość braku wolnych miejsc w danej placówce).

 

Regulamin organizacyjny 2018


Upoważnienie do odbioru dziecka dla osób trzecich