BIP MJO - Żłobek Nr 31

Informacje organizacyjne


Żłobki Samorządowe działają na podstawie Ustawy z dnia 04.02.2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 /Dz.U. Nr 45 poz.235/ oraz Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr  CV/1433/10 z dnia 07.07.2010 roku/.

Żłobki pod względem prowadzonej gospodarki finansowej są jednostkami budżetowymi, prowadzącymi obsługę we własnym zakresie.

Zapisy do żłobka przyjmuje jego dyrektor w miarę wolnych miejsc przez cały rok. Aby zapisać dziecko do żłobka należy wypełnić Kartę zapisu dziecka (dostępna jest w żłobkach lub poniżej), którą należy złożyć u dyrektora wybranego żłobka. W tym zakresie nie obowiązuje „rejonizacja” ze względu na miejsce zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Dyrektor żłobka podpisuje z rodzicami lub opiekunami dziecka umowę w sprawie korzystania ze żłobka.

Korzystanie ze żłobka jest odpłatne. Opłaty są ustalane przez Radę Miasta Krakowa. Obecnie miesięczna opłata wynosi 199,00 zł (zgodnie z Uchwałą nr XVI/163/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011r.). Rodzice/opiekunowie prawni dziecka ponoszą również odpłatność za wyżywienie dziecka.

Nadzór nad działalnością żłobków sprawuje Referat Ds. Żłobków w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia. Tel. 12-616-9284

Informujemy, że nastapiła zmiana siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia. Aktualna siedziba: ul. Dekerta 24 w Krakowie.

 

Jak do nas trafić?

Tramwajem linii: 6, 24, 50

Autobusem linii: 174, 184, 179, 204, 244

 

Do pobrania:

- regulamin organizacyjny

- wzór umowy w sprawie korzystania z usług żłobka  - AKTUALIZACJA 29.01.2019 r. 

- karta zapisu dziecka do żłobka - AKTUALIZACJA 30.08.2018 r.

- regulamin rekrytacji dzieci do żłobka
(uwaga: wypełnienie karty nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem dziecka do wybranego żłobka ze względu na możliwość braku wolnych miejsc w danej placówce).