BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa

Jak załatwić sprawę?

Interwencje

Interwencje można zgłaszać całodobowo pod bezpłatny numer alarmowy 986.

 

Interwencje można zgłaszać również osobiście w poszczególnych oddziałach:

 1. Oddział Śródmieście
  ( obejmuje dzielnice: I - Stare Miasto, II - Grzegórzki, III - Prądnik Czerwony )
  ul. Walerego Sławka 10


 2. Oddział Krowodrza
  (obejmuje dzielnice: IV - Prądnik Biały, V - Krowodrza, VI - Bronowice, VII - Zwierzyniec)
  ul. Stachiewicza 3

 3. Oddział Nowa Huta
  (obejmuje dzielnice: XIV - Czyżyny, XV - Mistrzejowice, XVI - Bieńczyce, XVII - Wzgórza Krzesławickie, XVIII - Nowa Huta)
  os. Na Stoku 1

 4. Oddział Podgórze
  (obejmuje dzielnice: VIII - Dębniki, IX - Łagiewniki - Borek Fałęcki, X - Swoszowice, XI - Podgórze Duchackie, XII - Bieżanów - Prokocim, XIII - Podgórze)
  ul. Na Kozłówce 25

Osoby niesłyszące mogą zgłaszać interwencje za pomocą sms pod numerem telefonu 515 251 986

 

Informację o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania w zakresie zgłaszanych interwencji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 986.


Skargi

Skargi przyjmuje i rozpatruje Komendant lub imiennie upoważnieni przez niego Zastępcy Komendanta - w każdy poniedziałek w godzinach 14:30-16:30 w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Dobrego Pasterza 116.

Skargi przyjmują również upoważnieni przez Komendanta pracownicy Wydziału Prawnego i Kontroli Wewnętrznej w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Dobrego Pasterza 116 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

 

Skargi mogą być również wnoszone:

 • pisemnie,
 • za pomocą faksu,
 • za pomocą poczty elektronicznej
 • ustnie do protokołu.

Wnoszona skarga winna zawierać:

 • imię, nazwisko, adres osoby wnoszącej skargę,
 • opis zdarzenia.

 

Zgodnie z art. 222 Kodeksu postępowania administracyjnego o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Tryb postępowania w sprawach skarg reguluje Dział VIII Skargi i Wnioski Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Informację o stanie przyjmowanych spraw , kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania w zakresie skarg i wniosków można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 12 413 77 03 lub 12 688 21 00.


Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Wnioski o udzielenie informacji publicznej (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)  z wyłączeniem informacji publicznej, która została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej Miasta Krakowa, mogą być wnoszone:

Zasady udostępniania informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania zostały określone na stronie BIP "Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej".

Tryb i sposób postępowania w sprawach o udzielenie informacji publicznej został określony w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Informację o stanie przyjmowanych spraw , kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania w zakresie wniosków o udostępnienie informacji publicznej można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 12 413 77 03 lub 12 688 21 00.


Podania

Wszelkie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnoszone do Straży Miejskiej Miasta Krakowa muszą spełniać wymogi określone w art. 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W szczególności podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone:

Tryb i sposób wnoszenia i rozpatrywania podań został określony w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Mandat karny

Funkcjonariusze Straży Miejskiej są uprawnieni do nakładania mandatów karnych, za niektóre rodzaje wykroczeń. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, osobie ukaranej mandatem karnym przysługuje prawo do odmowy jego przyjęcia.
Nałożony przez strażnika miejskiego mandat karny staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez osobę ukaraną. W przypadku skorzystania z prawa do odmowy przyjęcia mandatu karnego, wobec sprawcy wykroczenia jest kierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

  Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli
 • grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie
 • grzywnę nałożono na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat,
 • gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15-17 Kodeksu wykroczeń.

Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu.

  Prawomocny mandat karny podlega również uchyleniu w trybie określonym powyżej, jeżeli
 • grzywnę nałożono wbrew zakazom określonym w art. 96 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia .
 • grzywnę nałożono w wysokości wyższej niż wynika to z art. 96 § 1-1b Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia., z tym że w takim wypadku jedynie w części przekraczającej jej dopuszczalną wysokość.
  Ponadto prawomocny mandat karny podlega uchyleniu w każdym czasie na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu, jeżeli:
 1. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego, na podstawie którego została nałożona grzywna tym mandatem;
 2. potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską.

W świetle obowiązujących przepisów, Komendant Straży Miejskiej nie posiada kompetencji do uchylenia nałożonego mandatu karnego.
Organem właściwym do rozpoznania takiej sprawy jest tylko sąd, na którego obszarze działania grzywna została nałożona. W przypadku Krakowa są to Wydziały Karne Sądu Rejonowego w Krakowie.
Mandat karny należy uiścić w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu.

 

W przypadku zagubienia kwitu, kwotę mandatu karnego należy wpłacić na konto:
Urząd Miasta Krakowa, Wydział Podatków i Opłat, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków.
Nr konta w PEKAO B.P: 20 1020 2892 2276 3033 0000 0000,
podając swoje dane osobowe wraz z numerem PESEL.


 

Wezwanie

W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Krakowa mogą za wycieraczką pojazdu pozostawić wezwanie dla kierującego.
W takiej sytuacji kierujący pojazdem winien zgłosić się do właściwego miejscowo oddziału Straży Miejskiej (wskazanego na wezwaniu), w terminie 3 dni od daty popełnionego wykroczenia w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

W przypadku jeżeli kierujący nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks Postępowania w Sprawach o Wykroczenia, zostaną wszczęte czynności wyjaśniające zmierzające do zastosowania sankcji przewidzianych przez Kodeks wykroczeń, a kierowca pojazdu zostanie wezwany do Straży Miejskiej za pośrednictwem poczty.

 

Informacja

"Informacja" umieszczona przez strażnika miejskiego za wycieraczką pojazdu ma na celu zwrócenie uwagi kierującemu na fakt popełnionego wykroczenia drogowego – nie powodującego utrudnień w ruchu i nie zagrażającego bezpieczeństwu innym jego uczestnikom. Informacja pozostawiana jest w przypadkach nieobecności na miejscu osoby kierującej pojazdem.

Uwaga!

"Informacja" nie jest wezwaniem do stawiennictwa w Straży Miejskiej!


 

Odholowany pojazd

Straż Miejska może usunąć pojazd z drogi na koszt właściciela (art. 130a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ) w przypadku:

 • zaparkowania pojazdu w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
 • pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
 • pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osobę uprawnioną:
  osobami uprawnionymi są
 • osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą,
 • kierujący pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową,
 • kierujący pojazdem (należącym do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się) przewożący osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki.

Usunięty pojazd jest przewożony na płatny parking strzeżony.

W takim przypadku należy skontaktować się z dyżurnym Straży Miejskiej Miasta Krakowa (tel. 986), który poinformuje Państwa szczegółowo o sposobie odebrania pojazdu.
Podstawą do odebrania pojazdu z parkingu strzeżonego jest zezwolenie wydawane przez dyżurnego Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Warunkiem wydania zezwolenia jest okazanie przez kierowcę dokumentu tożsamości, dokumentu upoważniającego do używania pojazdu.