BIP MJO - Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

 

 

 

Ogłoszenia aktualne:


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM NA WYKONANIE SZAFEK, MEBLOŚCIANKI I KONTENERTKÓW JEŻDŻĄCYCH

 

 

Kraków, 10.12.2018 r.

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

Plac Szczepański 3A

31-011 Kraków

 

Zapytanie ofertowe

 

W imieniu Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na wykonanie szafek, meblościanki, kontenerki jeżdzące.

 

I.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Meblościanka, kolor szary, zgodnie z poniższym szkicem (Szafy w kolorze popielatym sztuk 4; Wysokość 230 , szerokość 78 , głębokość 40 cm

Regał nad sejfem szerokość 108 wysokość 36 głębokość 40 cm) :

 

1.2. Meblościankę, kolor biały, zgodnie z poniższym szkicem: (Szafy białe sztuk 3, Wysokość 240 , głębokość 43 , szerokość 77 cm)

 

 

1.3. szafkę, zgodnie z poniższym szkicem, ilość: 2 szt. (Szafa na kosze wysokość 90 , głębokość 50, szerokość 70 cm), kolor szary i biały

 

 

1.4. kontenerek podbiurkowy, kolor biały, zgodnie z poniższym szkicem, ilość: 3 szt. (Kontener jeżdżący 3 sztuki głębokość 42 wysokość 65 szerokość 40 cm zamek centralny.):

1.5. Wszystkie meble powinny posiadać zamki: CPH X850 fi19x22mm/HCK oraz uchwyty srebrne, matowe: UN50.

1.6. Wszystkie pomiary należy wykonać we własnym zakresie.

 

 

II.Termin wykonania zamówienia

Niniejsze zamówienie powinno być wykonane w terminie / do dnia 27.12.2018 r.

 

IV.Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert

Proszę o złożenie oferty w wersji elektronicznej / pisemnie na adres laskowska@bunkier.art.pl / Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Plac Szczepański 3A, 31-011 Kraków, w terminie do dnia 14.12.20158 r., do godz. 12:00.

 

V.Kryteria wyboru ofert

Oferty będą oceniane z zastosowaniem wyłącznie kryterium ceny – umowa zostanie zawarta z Wykonawcą oferującym najkorzystniejszą cenę.

 

VI.Osoba do kontaktu

Katarzyna Laskowska, e-mail: laskowska@bunkier.art.pl, tel.: 728955449.

 

VII.Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, z siedzibą pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, REGON 000278008, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, tel. +48 124231243, zwanym dalej Galerią

b. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@bunkier.art.pl.

c. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; brak podania ww. danych osobowych może uniemożliwić udział w postępowaniu ;

d. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025), oraz w celach realizacji tzw. uzasadnionego interesu administratora danych w związku z rozpatrywaniem skarg i zgłoszonych roszczeń oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami

e. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów (firmy świadczące usługi serwisowe, firmy kurierskie),

f. dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. W przypadku, jeżeli przetwarzanie będzie prowadzone w związku z dochodzeniem roszczeń, dane będą przechowywane przez okres wymagany do zamknięcia sprawy, a następnie przez okres wynikający z obowiązków archiwizacyjnych Jednostki. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze, lub zostali wykluczeni z postępowania;

g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

h. osobie, której dane dotyczą przysługuje:

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych,

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,

3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);

i. osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postepowaniu.

 

 

Katarzyna M. Laskowska

kierownik administracyjno-wykonawczy/head of administration and executive manager

laskowska@bunkier.art.pl, +48 728955449

 

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”

„Bunkier Sztuki” Gallery of Contemporary Art

pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków

NIP: 6750004494, REGON: 000278008

000sekretariat@bunkier.art.pl, +48 124221052

 

 

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTARCZENIE SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO

 

Kraków, 10.12.2018

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

Plac Szczepański 3A

31-011 Kraków

 

Zapytanie ofertowe

 

W imieniu Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na dostarczenie sprzętu multimedialnego o parametrach podanych w załączniku nr.1 do niniejszego zapytania.

 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są towary wyszczególnione w załączniku nr.1

 

II. Termin wykonania zamówienia

Niniejsze zamówienie powinno być wykonane w terminie do dnia 20.12.2018 tj. dostarczenie sprzętu do siedziby zamawiającego oraz rozliczenie.

 

III. Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert

Proszę o złożenie oferty w wersji elektronicznej na adres wlodarski@bunkier.art.pl, w terminie do dnia 14 grudnia, do godz. 12:00.

 

IV. Kryteria wyboru ofert

Oferty będą oceniane z zastosowaniem wyłącznie kryterium ceny – umowa zostanie zawarta z Wykonawcą oferującym najkorzystniejszą cenę.

 

V. Osoba do kontaktu

Wojciech Włodarski, e-mail: wlodarski@bunkier.art.pl , tel.: 668808352.

 

VI. Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, z siedzibą pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, REGON 000278008, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, tel. +48 124231243, zwanym dalej Galerią

b. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@bunkier.art.pl.

c. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; brak podania ww. danych osobowych może uniemożliwić udział w postępowaniu ;

d. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025), oraz w celach realizacji tzw. uzasadnionego interesu administratora danych w związku z rozpatrywaniem skarg i zgłoszonych roszczeń oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami

e. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów (firmy świadczące usługi serwisowe, firmy kurierskie),

f. dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. W przypadku, jeżeli przetwarzanie będzie prowadzone w związku z dochodzeniem roszczeń, dane będą przechowywane przez okres wymagany do zamknięcia sprawy, a następnie przez okres wynikający z obowiązków archiwizacyjnych Jednostki. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze, lub zostali wykluczeni z postępowania;

g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

h. osobie, której dane dotyczą przysługuje:

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych,

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,

3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);

i. osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postepowaniu.

 

Załącznik nr.1 do zapytania ofertowego z dnia 10.12.2018 złożonego przez Bunkier Sztuki w Krakowie

 

 

Pozycja/ilość/Uwagi

Głośniki aktywne / 6 / Małe 17x10x10cm, Dobra jakość, wifi, bluetooth, aux, praca w parach (stereo)

Projektor FHD / 5 / FHD, >4500Ansi, HDMI, wyjść 3,5 mm Mini Jack

Projektory FHD pod ścianę / 3 / FHD, >3000Ansi, HDMI, wyjść 3,5 mm Mini Jack, krótkodystansowy, zwierciadlany

Monitory FHD + uchwyty / 6 / FHD, 24', Uchwyt teleskopowy z mocowaniem do biurka kompatybilny do monitora

Słuchawki do laptopa SIP / 30 / Zintegrowana karta usb, składany pałąk, Pilot na przewodzie z funkcją wyciszenia

Grabber HDMI / 2 / Obsługa hdmi, nagrywanie FHD do 60mb/s

Komputer mini PC / 8 / Komputer z serii miniPC do obsługi multimediów 4k jak najmniejszy rozmiar.

switch HDMI 2 min / 4 /gniazda hdmi

Przewód HDMI 30m / 6 / 30m ze zintegrowanym wzmacniaczem

Wzmacniacz sygnału HDMI / 4 / Wzmacniacz do przewodów HDMI

microSD 64gb / 3 / UHS 3 minimum, Sony lub sandisc

microSD 16gb / 10 / class10 minimum

Transmiter HDMI / 2 / Bezprzewodowa transmisja obrazu w standardzie FHD, interface HDMI

Loupedeck + / 1

Drukarka / 1 / Laserowa + Skaner, a4, wydajność miesięczna ponad 10000stron

Nagrywarka USB slim / 5 / Nagrywanie płyt dvd

Gimbal / 1 / 3 osie, 9h pracy, zdalne sterowanie przez telefon, do 0,8kg waga<1kg

mini projektor / 1 / wymiary mniejsze niż 12x12x4

Dysk 6tb / 4 / do pracy serwerowej, pojemność 6TB

Niszczarka / 1 / Niszczy dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, 16 kartek na raz

UPS / 2 / UPS możliwie mały i tani

UPS / 1 / 3000VA, pootrzymywanie 1000w na 9min

Mikser WiFI / 2 / 8 x XLR, zdalne sterowanie po WIFI i ethernet, waga <3kg

 

 

 

 


 

Ogłoszenia archiwalne