BIP - Muzeum Armii Krajowej

 Majątek i finanse Muzeum

  1. Majątek Muzeum może być wykorzystany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

  2. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Muzeum może zbywać i nabywać środki trwałe.

  3. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury. Podstawę gospodarki finansowej Muzeum stanowi roczny plan działalności wraz z planem rzeczowo-finansowym, zatwierdzony przez dyrektora Muzeum, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

  4. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości zatwierdza Organizator. Muzeum składa Organizatorowi sprawozdania każdorazowo na żądanie, w tym zgodnie z programem badań statystycznych.

 

Działalność Muzeum jest finansowana z wpływów z prowadzonej działalności, dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kraków, dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.