BIP MJO - Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”

Struktura organizacyjna

Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „PARKOWA” z siedzibą w Krakowie przy ul. Parkowej 12, zwane dalej Centrum, działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, a także statut i regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Krakowa. Prezydent Miasta Krakowa może powierzyć wykonywanie niektórych czynności z zakresu nadzoru nad działalnością Centrum, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Dział administracyjno – obsługowy;

2) Dział pedagogiczno – socjalny;

3) Dział finansowo-księgowy

 

1. Do zadań Działu administracyjno-obsługowego należy:

1) pomoc wychowawcom w bieżącym zapewnieniu wychowankom odpowiedniego standardu usług świadczonych przez Placówki w zakresie warunków mieszkaniowych, wyżywienia i pozostałe;

2) zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej i biurowej Centrum.

2. Pracą Działu administracyjno-obsługowego kieruje Dyrektor Centrum.

3. Do zadań Działu pedagogiczno – socjalnego należy w szczególności:

1) realizacja programu wychowawczego celem doprowadzenia do powrotu dziecka do rodziny biologicznej, a w razie niemożności powrotu do rodziny - przysposobienia lub zapewnienia mu opieki w jednej z rodzinnych form opieki zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia;

2) opracowywanie dla każdego wychowanka planu pomocy dziecku;

3) prowadzenie zajęć specjalistycznych indywidualnych i grupowych;

4) prowadzenie badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych;

5) prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych;

6) bieżąca praca z rodzinami wychowanków;

7) utrzymywanie kontaktu z pracownikami socjalnymi lub asystentami rodziny ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, w celu uzyskania informacji o jego sytuacji rodzinnej;

8) dokonywanie diagnozy psychofizycznej wychowanków;

9) dbałość o bieżące zapewnienie wychowankom odpowiedniego standardu usług świadczonych przez Placówki w zakresie warunków mieszkaniowych i wyżywienia, zaopatrzenia w bieliznę, odzież stosowną do pory roku i inne przedmioty osobistego użytku, a także zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa wychowanków.

4. Pracą działu pedagogiczno-socjalnego kieruje Zastępca Dyrektora Centrum.

5. Placówkami funkcjonującymi w strukturze Centrum kieruje Dyrektor, który zapewnia tę obsługę przy pomocy wychowawcy.

6. Do zadań działu finansowo – księgowego należy zapewnianie obsługi księgowo – finansowej Placówek, w tym zapewnianie realizacji przez Centrum zadań, wynikających z jego funkcjonowania jako jednostki budżetowej Miasta.

7. Pracą działu finansowo – księgowego kieruje Główny księgowy.

8. Szczegółową organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników, a także rodzaje kar stosowanych z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników, określa regulamin pracy.