BIP MJO - Centrum Administracyjne Nr2

Informacje organizacyjne

INFORMACJA OPISOWA Z ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ

CENTRUM ADMINISTRACYJNE NR 2 W KRAKOWIE OS. SZKOLNE 27

DLA PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH

Centrum Administracyjne Nr 2 os. Szkolne 27; 31-977 Kraków, zostało powołane Uchwałą Nr LXV/948/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2013 roku (Dziennik Urzędowy z dnia 12 marca 2013 roku Poz.2005).

Centrum Administracyjne Nr 2 zapewnia obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną dla:

· Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego, os. Szkolne 27 w Krakowie.

· Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego, os. Zielone 25 w Krakowie.

Centrum Administracyjne Nr 2 os. Szkolne 27, 31-977 Kraków, zapewnia opiekę i wychowanie chłopcom w wieku od 10 do 18 roku życia w zakresie realizacji zadań całodobowej placówki typu socjalizacyjnego:

· 26 miejsc - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu socjalizacyjnego, os. Szkolne 27 w Krakowie.

· 10 miejsc - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu socjalizacyjnego, os. Zielone 25 w Krakowie.

W PRACY WYCHOWAWCZEJ PLACÓWKA KONCENTRUJE SIĘ W SZCZEGÓLNOŚĆI NA:

1. Adaptacji nowych wychowanków do warunków, zasad i  Regulaminu Placówki;

2. Podejmowaniu działań mających na celu doprowadzenie do powrotu dziecka do rodziny bądź zapewnienia opieki w innej formie opieki zastępczej lub usamodzielnienia;

3. Zapewnieniu dzieciom kształcenia oraz wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych, jak również tworzenia warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju;

4. Wpajaniu zasad konstruktywnego spędzania czasu wolnego;

5. Rozwoju zainteresowań i uzdolnień;

6. Zapewnieniu dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych i religijnych, a także zapewnienie korzystania z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych;

7. Indywidualizacji oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych, socjalizacyjnych;

8. Współpracy z instytucjami mającymi za zadanie pomoc i pracę na rzecz dzieci;

9. Podejmowaniu zadań wychowawczych przygotowujących pod względem psychicznym i osobowościowym do opuszczenia placówki;

10. Umożliwieniu dzieciom regularnych, osobistych i bezpośrednich kontaktów z rodzicami i opiekunami prawnymi oraz innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których Sąd zakazał lub ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem;

11. Poprawie poziomu kultury osobistej w kontaktach społecznych;

12. Wdrażaniu wychowanków do życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego placówki oraz środowiska lokalnego poprzez organizację imprez okolicznościowych, kół zainteresowań, udział w turniejach, wycieczkach organizowanych przez Fundacje, a także inne Placówki.

13. Wdrożeniu do czynności samoobsługowych, higieny osobistej, estetyki ubioru;

14. Wdrażaniu do pracy na rzecz placówki, dbałość o sprzęt - wystrój placówki, a w szczególności swoich pomieszczeń mieszkalnych;

15. Wyrobieniu niezbędnych kompetencji w celu przeciwstawiania się wpływom dewiacyjnego środowiska społecznego, do którego nastąpi ewentualny powrót;

16. Przygotowania dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz nauka samodzielności w życiu;

ORGANIZACJA PRACY

1. Współpraca z organizacjami społecznymi, statutowo zajmującymi się opieką, wychowaniem, profilaktyką i socjalizacją  w środowisku otwartym,

2. Kontakty ze szkołami, Sądami, Policją, kuratorami zawodowymi, asystentami rodziny itp.

3. Udział w posiedzeniach Zespołu ds. Okresowej Oceny Dziecka,

4. Zebrania grupy, rozmowy indywidualne, dyskusje, rozmowy wspierające i dyscyplinujące;

5. Opracowywanie tygodniowych planów pracy na grupach wychowawczych;

6. Analiza kontraktu grupy adaptacyjnej i wewnętrznych zasad funkcjonowania placówki, w tym punktacji, wykonywania dyżurów, porządku dnia itp.

7. Opracowywanie rocznych planów pracy opiekuńczo-wychowawczej poszczególnych grup wychowawczych;

8. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji grupowej, porządkowanie, uzupełnianie aktualnej dokumentacji wychowanków i grupy wychowawczej;

9. Cotygodniowa kwalifikacja grupy adaptacyjnej ze specjalistami i Dyrektorem Centrum Administracyjnego Nr2

ZASPOKAJANIE POTRZEB BYTOWYCH WYCHOWANKÓW

1. Doposażenie wychowanków w niezbędną odzież, obuwie i inne przybory codziennego użytku w miarę możliwości finansowych.

2. Doposażenie w podręczniki i przybory szkolne;

3. Zaopatrzenie w najpotrzebniejsze przybory toaletowe;

4. Doposażenie pomieszczeń sypialnych grupy;

5. Zapewnienie prywatności i poczucia bezpieczeństwa;

ORGANIZACJA OPIEKI I WYCHOWANIA

1.Eliminacja zachowań agresywnych, poprzez pogadanki, dyskusje ukazywanie pozytywnych wzorców osobowych, wewnętrzny system punktacji.

2. Praca nad utrzymaniem porządku w pokojach wychowanków, wspólne tworzenie dekoracji pomieszczeń grupy;

3. Doskonalenie umiejętności praktycznych, rozwijanie hobby i zainteresowań.

4. Praca wychowawcza zgodna z planem pomocy dziecku – opracowanym indywidualnie dla każdego wychowanka,

5. Monitorowanie sytuacji szkolnej, rodzinnej i zdrowotnej, zebrania grupy, omawianie poszczególnych problemów na radach wychowawców i zespołach do spraw okresowej oceny dziecka;

6. Motywowanie do kontynuowania nauki, zdobywania zawodu;

7. Rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków;

ODDZIAŁYWANIA SOCJALIZACYJNE

1. Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków;

2. Eliminacja przyczyn społecznego niedostosowania, stała kontrola frekwencji szkolnej, postępów w nauce, nadzór nad uczestniczeniem wychowanków w terapii indywidualnej i grupowej;

3. Propagowanie abstynencji od substancji psychoaktywnych, prelekcje, dyskusje z wychowankami, rozmowy z rodzicami, wykonywanie testów na obecność narkotyków, badanie alkomatem;

4. Diagnozowanie niedostosowania społecznego i zaburzeń społecznych, kwalifikacja do badań specjalistycznych, arkusze obserwacji pedagogicznych;

5. Kwalifikacja do grupy otwartej;

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH ZACHOWAŃ

1. Oddziaływania readaptacyjne;

2. Wdrażanie wychowanków do pełnienia różnych ról społecznych;

3. Kształtowanie prawidłowych więzi koleżeńskich;

4. Ukazywanie korzyści z przestrzegania obowiązujących norm społecznych;

5. Ukazywanie pozytywnych wzorców;

6. Motywowanie wychowanków do prac użytecznych na rzecz placówki i środowiska;

7. Uczestnictwo w wyjściach zorganizowanych przez placówkę i wychowawców w grupie;

8. Eliminacja zachowań egoistycznych, poprzez zwracanie uwagi na wzajemną pomoc wśród wychowanków;

9. Uczenie kompromisu współdziałania, dzielenia się wspólnymi dobrami;

ELIMINOWANIE DESTRUKCYJNEJ DZIAŁALNOŚCI WYCHOWANKÓW

1. Diagnozowanie przynależności do grup nieformalnych i podkulturowych;

2. Propagowanie abstynencji od substancji psychoaktywnych zapobieganie zniszczeniom mienia placówki i kolegów;

3. Ukazywanie korzyści z przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego;

FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

Motywowanie do zagospodarowania czasu wolnego poprzez udział w planowaniu i organizowaniu stałych imprez turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w okresie szkolnym oraz okresach weekendowych, feriach zimowych i wakacyjnych. Kształtowanie kultury osobistej poprzez udział w życiu kulturalnym miasta, czytelnictwo literatury i prasy, kino, teatr. Udział z kołach zainteresowań, wycieczkach, rajdach, rozgrywkach sportowych itp. Organizacja czasu wolnego wychowanków w oparciu o opracowany roczny harmonogram imprez Centrum Administracyjnego Nr2.

OPIEKA ZDROWOTNA

Zapewnienie wychowankom poczucia bezpieczeństwa ochrony zdrowia poprzez stałą opiekę pielęgniarską oraz lekarską stosowanie do deficytów zdrowotnych, opiekę psychologiczną, psychiatryczną, terapeutyczną, w walce z uzależnieniami. Egzekwowanie przestrzegania higieny osobistej i otoczenia, organizowanie grupowych spotkań profilaktycznych ze specjalistami psychologiem i terapeutą, organizowanie dla wychowanków szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

SAMOWYCHOWANIE

Motywowanie do pracy nad sobą w celu zdobycia odpowiednich umiejętności i możliwości przejścia na grupę otwartą. Podtrzymanie jednolitego frontu wychowawczego tj. wspólne planowanie działań wychowawczych, ciągła, sprawna wymiana informacji pomiędzy pracownikami, współpraca ze szkołą i innymi instytucjami.