BIP MJO - Centrum Administracyjne Nr2

 

Podstawa prawna działania Centrum Administracyjnego Nr 2

 

• Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 697);

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 roku Nr 292, poz. 1720)

• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1868)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532)

• Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 747 z dn.29 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Nr 2, os. Szkolne 27 w Krakowie.

• Uchwała nr LXXV/1833/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXV/948/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przekształcenia z dniem 1 stycznia 2013 r. Zespołu Placówek Opiekuńczo ? Wychowawczych Nr 1 w Krakowie, os. Szkolne 27

 

 

 

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANETA WÓJCIK-ORCHOWICZ
Osoba publikująca:
SŁAWOMIR KOŁODZIEJCZYK
Data wytworzenia:
2006-06-29
Data publikacji:
2010-03-30
Data aktualizacji:
2018-04-13