BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie naszej placówki:

 

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1508 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1878 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 869)
 4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2019 poz. 351)
 5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2096 za późn. zm.)
 7. Ustawa z dnia 29 maja 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 poz. 688)
 8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018 poz. 2137 z późn. zm.)
 9. Przepisy wykonawcze do wymienionych w punkcie 1 do 8 ustaw
 10. Uchwały Rady Miasta Krakowa i Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa
 11. Uchwały Rady Miasta
 12. Statut Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 i Uchwała RMK nr LXXV/1832/17
 13. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w krakowie, ul. Krakowska 55