BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA

GRODZKIEGO URZĘDU PRACY  W KRAKOWIE

 

 

 ORGANIZACJA PRACY GUP

 Statut Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 1. Uchwała nr CXVII/1860/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr CXIII/1129/06 w sprawie nadania statutu Grodzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie - Statut GUP w Krakowie - Załącznik do uchwały Nr CXVII/1860/14 RMK z dnia 8 października 2014 r.
 1. Zarządzenie Nr 1919/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
 2. Zarządzenie Nr 3418/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1919/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
 3. Zarządzenie Nr 180/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1919/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
 1. Zarządzenie Nr 33/2018 Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 12 października 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu zadań Pionu Dyrektora Urzędu
 1. Zarządzenie Nr 16/2019 Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu zadań Pionu Zastępcy Dyrektora Urzędu ds. Rynku Pracy w Grodzkim Urzędu Pracy w Krakowie
 1. Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki merytoryczne oraz szczegółowego zakresu zadań Pionu Zastępcy Dyrektora Urzędu ds. Organizacyjnych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie
 1. ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA PRACY W GRODZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE

BEZROBOTNY

 

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1482)
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.667)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 roku  w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1189)
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz.1289)
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z  2018 r. poz. 277)

 

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolty: Dz. U. z 2020 r., poz. 426)
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spóldzielni socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2342)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 93)
 
 

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

 
 
 1. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. 2018 poz. 2273)
 2. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769)
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. 2017 r. poz. 2345)
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz. 2349)
 5. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. 2019 r. poz. 1845)
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz. 2350)
 

 USŁUGI RYNKU PRACY

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 142, poz. 1160)
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. 2017 r. poz. 1380)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz.864)
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2447)
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667)
 
 

POMOC PUBLICZNA

 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 176)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej (Dz. U. 2018 poz. 1859)

 

 

INNE AKTY PRAWNE

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz.1292)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.256 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1040)
 5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1950)
 6. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)
 7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 708)
 8. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
 9. Ustawa z dnia 12 grudznia 2013 roku o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 35)
 10. Ustawa z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 669)
 11. Ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1969)
 12. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1429)
 13. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1282)

 

 

 

 

 

 

Archiwum