BIP MJO - Zespół Szkół Chemicznych

 

Polityki, programy, raporty

 

Eko -logiczni

Projekt dotyczy działań z zakresu edukacji ekologicznej, a jego główne cele to:

 • Budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży
 • Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i racjonalne korzystanie z jego zasobów
 • Promowanie działań dotyczących ochrony elementów ekosystemu, w tym powietrza w mieście

Projekt "Eko-logiczni" to:

 1. Wykłady, warsztaty i laboratoria, które odbyły się w Zespole Szkół Chemicznych, dotyczące problemu zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, w trakcie których przedstawiono  sposoby ochrony środowiska. Uczniowie grali w gry dydaktyczne z zastosowaniem TIK i prowadzili  laboratoryjne badania jakości elementów ekosystemu.
 2. Zajęcia terenowe w Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie - zajęcia w formie ścieżki edukacyjnej dotyczącej prawidłowej gospodarki odpadami, segregacji śmieci, skutków oddziaływania odpadów na środowisko naturalne.
 3. Edukacja ekologiczna przez zabawę dla dzieci przedszkolnych - gry i zabawy oraz minidoświadczenia: wulkan chemiczny, baloniki samonadmuchujące się, magiczne obrazki, zasada działania płuc – proces oddychania i in.
 4. Kampania informacyjno-promocyjna mająca na celu zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zainteresowanie ich tematyką ochrony i poprawy jakości elementów ekosystemu, aktywizację działań i postaw proekologicznych.

 Eko lekcje

Projekt dotyczy działań z zakresu edukacji ekologicznej, a jego główne cele to:

 • budowanie świadomości ekologicznej i wiedzy o jakości powietrza w mieście wśród uczniów liceów ogólnokształcących/techników oraz dzieci przedszkolnych,
 • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i stanu powietrza,
 • rozwijanie zachowań proekologicznych (w tym racjonalnego korzystania z wody)
 • promowanie informacji i działań dotyczących ochrony powietrza w mieście

 

Projekt skierowany jest do liceów ogólnokształcących/techników oraz przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków oraz uczniów tych placówek.

W ramach projektu zorganizowane zostaly warsztaty ekologiczne dla uczniów liceów ogólnokształcących/techników,  w Zespole Szkół Chemicznych. Swoim zakresem obejmowały trzy podstawowe bloki tematyczne tj.: powietrze, wodę oraz glebę.

W ramach projektu przewidziano także wycieczkę do Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie gdzie odbędą się zajęcia terenowe połączone ze ścieżką ekologiczną.

Dla przedszkolaków zostały  zorganizowane zajęcia edukacyjno-ekologiczne w formie gier i zabaw również w Zespole Szkół Chemicznych.

 

Przez cały okres trwania projektu prowadzono kampania informacyjno – promocyjna, mająca na uwadze zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, wskazanie odpowiedzialności indywidualnej i społecznej za działania człowieka wobec środowiska.

 

 

 

 "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w Gminie Miejskiej Kraków"

W ZSCH uczniowie klas technikum mogą wziąć udział w projekcie: "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w Gminie Miejskiej Kraków". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przewiduje się następujące formy wsparcia:

 

kursy i szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe branżowe i „interdyscyplinarne”

zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych,

staże u pracodawców.

 

W naszej szkole realizowane będą:

Matematyka stosowana w naukach przyrodniczych

Zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej w naukach przyrodniczych

Chemia stosowana w naukach przyrodniczych

Język niemiecki zawodowy w branży chemicznej – zajęcia wyrównawcze

Zajęcia wyrównawcze – utrwalanie wiadomości i umiejętności do egzaminu zawodowej w branży chemicznej

Biologia, bioanalityka, biotechnologia w przemyśle chemicznym.

Zdrowy oddech dla Krakowa.

W  Zespole Szkól Chemicznych  od 5 wrzesnia 2015 r rozpoczynają  się zajęcia warsztatowe dla 100 uczniów krakowskich gimnazjów.Projekt jest  współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Fnduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zajęcia te maja na celu:

Zachęcenie młodych ludzi do prowadzenia własnych obserwacji , badań i analizy środowiska

poprzez nabycie wiadomości o powietrzu, czynnikach zanieczyszczających powietrze oraz przeprowadzenie praktycznych laboratoryjnych badań związanych z analizą stanu powietrza.

Uczniowie pod opieką nauczycieli ZSCH przeprowadzą eksperymenty. Tematyka zajęć będzie następująca.

Budowa atmosfery. Energia słoneczna i odnawialne źródła energii. Gry dydaktyczne.

Badanie jakości powietrza z użyciem roślin wskaźnikowych

Badanie składników powietrza za pomocą przyrządów.

Badanie obecności pyłów i ozonu w powietrzu.

Badanie wpływu powietrza na różne materiały

Badanie jakości powietrza w terenie . Gry dydaktyczne.

Wizyta w stacji pomiaru jakości powietrza –wycieczka. Gry dydaktyczne.

Podczas zajęć uczniowie będą korzystać  ze sprzętu laboratoryjnego, sprzętu specjalistycznego

a także sprzętu multimedialnego.


Mistrzowie Chemii - program stypendialny fundacji ORLEN - DAR SERCA

Fundacja ORLEN – DAR SERCA będzie kontynuowała ogólnopolski program stypendialny „Mistrzowie CHEMII”, przeznaczony dla uczniów ostatnich klas gimnazjum. Zdolni uczniowie, którzy wykazują zainteresowanie chemią oraz przedmiotami ścisłymi otrzymają wsparcie Fundacji na edukację w szkołach średnich w roku szkolnym 2015/2016. Rekrutacja do programu startuje 14 kwietnia 2015. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Fundacji, gdzie jest dostępny formularz zgłoszeniowy on-line

 

 

Małopolska Chmura Edukacyjna.

W roku 2014 (jako jedna z czterech szkół w województwie) przystąpiliśmy do realizacji pilotażowego projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Działania, które podjęliśmy wraz z pozostałymi szkołami, będą miały wpływ na rozwój edukacji województwa małopolskiego. Głównym celem tego projektu jest umożliwienie współpracy wiodących uczelni Małopolski ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Efektem tej współpracy ma być podniesienie poziomu nauczania, kształcenie uczniów w obszarach nowoczesnej gospodarki oraz rozbudzenie zainteresowania kierunkami studiów zgodnymi ze specjalizacjami naszego regionu. Dzięki realizacji projektu powstanie innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazujące na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej.

Więcej informacji na stronie.


Modernizacja Szkolnictwa Zawodowego w Małopolsce

 

Województwo Małopolskie za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizuje projekt systemowy “Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stanowi on największe i jedno z pierwszych tego typu przedsięwzięć w naszym kraju. Projekt jest realizowany w partnerstwie z 33 organami prowadzącymi szkoły zawodowe, którymi w większości są powiaty i będzie realizowany przez pięć lat, do końca roku 2014. Na terenie Gminy Miejskiej Kraków wsparciem objęte zostało 14 Zespołów Szkół Zawodowych mające status placówek publicznych, wśród nich znajduje się również nasze Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3.

 

Celem głównym projektu jest modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół kształcących w Małopolsce w następujących branżach:

 

mechaniczno-mechatronicznej,

budowlanej,

informatyczno-elektronicznej,

turystyczno-gastronomicznej

oraz usługowej (ZSCh kształci młodzież w ramach tej branży)

Główny cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 

podniesienie kompetencji zawodowych uczniów w wymienionych branżach poprzez uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,

rozwój kompetencji kluczowych oczekiwanych przez pracodawców

podniesienie zdawalności egzaminów w zawodach technicznych o 5%, w zawodach robotniczych o 1,5%

wzrost odsetka absolwentów gimnazjów podejmujących naukę w ponadgimnazjalnych szkołach o 2,5%

podniesienie konkurencyjności szkół zawodowych poprzez wdrożenie programów rozwojowych oraz doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt do zajęć praktycznych.

Projekt niesie za sobą bardzo wiele korzyści dla uczniów, nauczycieli (czyli pośrednio dla uczniów) jak i dla szkoły.

 

Uczniowie szkoły będą uczestniczyć w zajęciach wzmacniających kompetencje kluczowe (prowadzone będą dodatkowe zajęcia z matematyki i języka angielskiego, z wykorzystaniem słownictwa specjalistycznego ).

Zapraszam na stronę.

Eko - Chemik

W Zespole Szkół Chemicznych w latach 2009 - 2012 odbywają się zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu “ EKO-CHEMIK” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Trzy cykle warsztatów chemicznych poszerzonych o tematykę ochrony środowiska:

zajęcia terenowe - poznawanie ekosystemu gleby i wody oraz sposobów pobierania próbek wody

zajęcia laboratoryjne z zakresu analizy jakościowe i ilościowej dotyczące wody

Trzy cykle warsztatów ekologicznych obejmujących sesje wyjazdowe – wycieczki (dwie krajowe i jedna zagraniczna).

Zajęcia pozalekcyjne będą prowadzone przez nauczycieli ZSCh i prelegentów- specjalistów.

Uczniowie będą rejestrować ciekawe zajęcia (zdjęcia i filmy) a także je prezentować na sesjach podsumowujących kolejne etapy projektu.

Więcej informacji na stronie.

 

 

 

Bezpieczne Laboratorium cykl nieszablonowych szkoleń z zakresu BHP w laboratorium. Szkolenie „Bezpieczna Praca w Laboratorium” poświęcone jest tematyce bezpieczeństwa pracy przy narażeniu na czynniki chemiczne. W szczególności omówione zostaną nowości w obowiązujących aktach prawnych, zmieniających oznaczenia chemicznych, a także obowiązki prawne pracodawców oraz osób kierujących pracownikami, jak również dokumentacja wymagana podczas kontroli PIP i PIS. Drugie szkolenie w cyklu dotyczy „Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w laboratorium” i obejmuje m.in. zaburzenia funkcji życiowych wynikające z kontaktu z substancjami chemicznymi oraz podstawowe zabiegi resuscytacyjne.

Informacje na stronie.

Wiedza i Praktyka - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czy można polubić rozwiązywanie zadań z matematyki czy chemii? Czy można efektywnie się uczyć? Czy teoretyczna wiedza do czegoś się przydaje?

Aby znaleźć odpowiedzi na te pytania należy zgłosić się do uczestnictwa w projekcie: WiP –wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych. Rekrutacja rusza już 1 września!

Projekt jest częścią Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresowany jest do uczniów klas I - III krakowskich liceów ogólnokształcących nr: III, X, XI, XIV, XVI, XXVI, XXVIII, XXX, XXXI.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu wiadomości i umiejętności z matematyki, fizyki, chemii, biologii czy geografii tych uczniów, którzy uzyskali na egzaminie gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej wyniki na poziomie niskim lub średnim. W ten sposób uczestnicy otrzymają istotną pomoc w przygotowaniu się do matury.