BIP MJO - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1

Finanse i mienie

Sprawozdania finansowe za rok 2019

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sprawozdania finansowe za rok 2018

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa za rok 2018

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów

 

Wyniki kontroli zewnętrznych:

Arkusz kontroli w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 14.

Arkusz kontroli w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu w Technikum Mechanicznym nr 15.

Protokół z kontroli wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Protokół z kontroli doraźnej Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakresie zatrudnienia nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami oraz realizacji podstawy programowej wynikającej z ramowego planu nauczania dotyczacego przedmiotów zawodowych.

Protokół z kontroli doraźnej Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakresie  podejmowania działań wychowawczych wobec uczniów niewywiązujacych się z wybranych obowiązków statutowych oraz w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole.

Monitoring Comenius

ZUS

Raport z ewaluacji problemowej IV obszaru - "Zarządzanie" w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 14

Raport z ewaluacji problemowej - wskaźniki MEN - w Technikum Mechanicznym nr 15

Protokół kontroli realizacji obowiązków wynikających z art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Kontrola kompleksowa

Protokół z kontroli prawidłowości realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem i przekazywaniem danych w Systemie Informacji Oświatowej stanowiących podstawę do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej dla GMK

Protokół z kontroli SANEPID

Drugi protokół z kontroli SANEPID