BIP MJO - Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2

Jak załatwić sprawę 

 


Sprawy załatwiane są w formie pisemnej i ustnej z zachowaniem terminów ustawowych a sprawy nie wymagające wyjaśnienia - niezwłocznie. Pisma do organów placówki doręcza się w formie przesyłki pocztowej, względnie osobiście - do sekretariatu w godzinach jego pracy.

Pisma kierowane do naszej placówki mogą być także doręczane w formie elektronicznej na adres poczty (e-mail) bsp2@interia.pl, będącej elektroniczną skrzynką podawczą.

Pliki stanowiące załączniki do pism doręczanych za pomocą poczty elektronicznej winny być zapisane w formacie: txt, rtf oraz pdf.

Niezwłocznie po doręczeniu pisma w formie elektronicznej zostanie doręczone na adres poczty elektronicznej nadawcy - poświadczenie jego odbioru.

  


Uczniowie szkól krakowskich, posiadających miejsce zamieszkania poza Krakowem, przyjmowani są do Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie na pisemny złozony przez siebie wniosek. Uczniów niepełnoletnich przyjmuje się na pisemny wniosek ich rodzicow lub opiekunów prawnych.
Wraz z wnioskiem doręcza się zaświadczenie szkoły o fakcie pobieraia przez ucznia nauki na terenie Krakowa oraz okazuje się dokumenty urzędowe poświadczające tożsamość ucznia oraz miejsce jego stałego pobytu poza Krakowem.
Wnioski należy doręczyć przed ostatnim dniem danego roku szkolnego w sprawach przyjęcia uczniów na kolejny rok szkolny; względnie w każdym czasie, w trakcie roku szkolnego, - w miarę posiadania wolnych miejsc.

  wzór wniosku (podania) na stronie domowej BSP2

 


 W sprawach skarg i wniosków dyrektor przyjmuje w każdy dzień tygodnia w godzianch jego urzędowania, za uprzednim powiadomieniem. Powiadomienie dokonuje się za pośrednictwem sekretatariatu celem uzgodnienia dokładnego terminu złożenia skargi lub wniosku w sprawach objętych zadaniami placówki.

 


 

Godziny pracy sekretariatu placówki:

 

poniedziałek  - godz.   800 - 1400

wtorek          - godz.   800 - 1300

środa            - godz. 1200 - 1700

czwartek        - godz.   800 - 1300

piątek           - godz.   800 - 1300