BIP MJO - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

UWAGA!

PORADNIA ZAWIESZA ZAJĘCIA W OKRESIE 14.04.2020 – 26.04.2020 r.


W związku z szerząca się epidemią SARS CoV-2 oraz brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa klientom oraz pracownikom Poradni zajęcia z dziećmi w dniach od 14 do 26 kwietnia 2020 r. (włącznie) zostają zawieszone.

Szczegółowe informacje dot. pracy poradni znajdują się w zakładce Ogłoszenia oraz na stronie domowej poradni: www.poradnia-psychologiczna.com


 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi informuje, że w godzinach otwarcia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00 przyjmowani są zainteresowani: dzieci,rodzice i nauczyciele.

W czwartki w Poradni odbywają się konsultacje dla rodziców ( na które należy umówić się wcześniej telefonicznie lub osobiście)ponadto w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 14:00 do 16:00 wszyscy pracownicy pełnią dyżur konsultacyjny dla rodziców lub nauczycieli.

 

Przyjmowanie stron:


SEKRETARIAT; poniedziałki-piątki  od 8:00 do 19:00


DYREKTOR PORADNI  mgr Małgorzata Niewodowska przyjmuje strony (w tym rodziców):  środy 14:00-16:00, piątki 11:00-13:00

 

W-CE DYREKTOR PORADNI mgr Małgorzata Mosur przyjmuje strony ( w tym rodziców) : poniedziałki 17:00-18:00 oraz wtorki 12:00-14:00 

 

Jak załatwić sprawę

•Do Poradni przyjmowane są dzieci uczęszczające do szkół na terenie miasta Krakowa.

•Wszystkie usługi będące w ofercie poradni są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

•Aby zapisać dziecko do Poradni należy umówić się osobiście lub telefonicznie na konsultację do specjalisty( Tel. do sekretariatu 12 422 43 83 lub 660 637 312)-konsultacje odbywają się w czwartki.

•Rodzice zgłaszający dziecko na diagnozę proszeni są o przedstawienie;

- opinii ze szkoły określającej trudności edukacyjnych dziecka

- zeszytów szkolnych lub prac pisemnych dziecka

- opinii innych poradni lub stosownych zaświadczeń lekarskich

 

Wystawianie opinii psychologiczno - pedagogicznych

Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia,w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

Opinię rodzic dziecka odbiera w sekretariacie Poradni w godz. 8:00-19:00.

(na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013, Nr 000, poz. 199 z późn. zm.)

 

Wydawanie orzeczeń Zespołu Orzekającego.

 

• Aby złożyć dokumenty na zespół orzekający należy posiadać:

 

-wniosek rodzica, opiekuna prawnego na specjalnym druku(do pobrania poniżej)

 

- aktualne zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza specjalistę na specjalnym druku(do pobrania poniżej )

 

-aktualna opinię psychologiczno - pedagogiczną ucznia (do pobrania poniżej)

 

- opinię o uczniu ze szkoły

• Dokumenty można złożyć w sekretariacie  po uprzednim ich sprawdzeniu przez członków Zespołu Orzekającego.

Dyrektora Poradni- mgr Małgorzatę Niewodowską

mgr Marię Borczyk - psycholog

mgr Jolantę Bień –pedagog

• Rodzic może uczestniczyć w posiedzeniu komisji Zespołu Orzekającego.

• Informacji na temat rozpatrywanych na ZO sprawach udziela:

Przewodniczący ZO -Dyrektor Poradni mgr Małgorzata Niewodowska

Tel.12 422 43 83, 660 637 311, pppddd@op.pl

Psycholog mgr Maria Borczyk

Tel.12 422 43 83, 660 637 311, pppddd@op.pl

 

• Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych są wydawane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku i są do odbioru w sekretariacie Poradni w terminie nie dłuszym niż 7 dni od daty jego wydania.

•Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego są wydawane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku i są do odbioru w sekretariacie Poradni w terminie do 7 dni od daty jego wydania.

•Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego są wydawane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku i są do odbioru w sekretariacie Poradni w terminie do 7 dni od daty jego wydania.

 

Druki na Zespół Orzekający

Wniosek na zo-SPPPDDZNE1

Zaświadczenie lekarskie- SPPPDDZNE 2

Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia- SPPPDDZNE 3

 

Wystawianie opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia/ realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

 

  •  Aby otrzymać  opinię o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia/ realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego  należy żłożyć w sekretariacie:

 Wniosek o wydanie opinii o zindywidualizowawanej ścieżce kształcenia -SPPPDDZNE 4

 Zaświadczenie lekarskie-SPPPDDZNE 5

 Opinię o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia - SPPPDDZNE 6

 

Przyjmowanie wniosków, pism i podań do Poradni.

Dyrektor Poradni mgr Małgorzata Niewodowska

Tel: 12 422 43 83 lub 660 637 311 e- mail: pppddd@op.pl

Sekretariat:

-Sylwia Mikulska, Joanna Markielowska

Tel. 12 422 43 83 lub 660 637 312, e-mail:pppddd@op.pl

 

Wnioski, skargi Rodziców przyjmuje:

Dyrektor poradni- mgr Małgorzata Niewodowska w poniedziałki od 15:00-16:00 oraz w środy od 12:00-14:00

Wicedyrektor poradni – mgr Małgorzata Mosur we wtorki od 12:00 do 14:00

 

 Rejestry prowadzone przez Poradnię

Zgodnie z § 19. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,w tym publicznych poradni specjalistycznych

Poradnia prowadzi:

1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL,a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;

2) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia

oraz datę ich wydania;

3)księgę rejestracyjną, do której wpisywane są codziennie wszystkie przyjmowane w poradni dzieci

4)inna dokumentacja(terminarze pracowników, dzienniki pracy, rejestr zwolnień i faktur)

 

Organy prowadzące.

Jednostkami sprawującymi nadzór nad Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi są:

1. Wydział Edukacji Miasta Krakowa

ul. Stachowicza 18

30-103 Kraków

Tel: 12 616 52 00

Fax:12 616 52 01

Ewa Całus-Dyrektor Wydziału

Magdalena Węgrocka - Szwalec- Zastępca Dyrektora Wydziału

Dariusz Domajewski - Zastępca Dyrektora Wydziału

 

2. Kuratorium Oświaty

ul. Ujastek 1

31-752  Kraków

Tel: 12 448 11 10

Barbara Nowak  - Małopolski Kurator Oświaty